INFORMACJE O DOSTĘPNOŚCI

 

Status pod względem zgodności z ustawą Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Nie wszystkie filmy zawierają napisy.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklaracja została opublikowana dnia 2021-04-21. Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2023-01-26.

 

Informacje na temat dostępności cyfrowej:

 • Poprawa responsywności menu, wyświetlania podmenu na urządzeniach mobilnych:
 • Wgranie wtyczki “One Click Accessibility”:
 • Dostosowanie strony głównej pod zwiększanie/zmniejszanie czcionek utworzenie miejsca w menu,
 • Stworzenie drugiego menu pod banerem (przeniesienie tam części linków)/ LUB umieszczenie części linków w menu górnym grupując je np. w menu Informacje
 • Poprawa kontrastów (zmiana tła menu/koloru tekstu w menu na bardziej widoczne, przetestowanie reszty kontrastów względem tekstu na stronie głównej i zmiana jeśli nie będą spełniać wymogów)
 • Posegregowanie treści na pozostałych stronach:
 • Poprawa odstępów między tekstami,
 • Poprawa czcionek,
 • Poprawa wyświetlania list,
 • Poprawa położenia elementów strony na bardziej symetryczne i czytelne
 • Utworzenie skrótów klawiszowych ułatwiających korzystanie z serwisu: główne menu (utworzenie strony menu, skrót: ALT + 0) WWRDZ (strona logowania, skrót: ALT + 1), mapa strony (utworzenie strony, skrót: ALT + 2), przeniesienie użytkownika do treści głównej zakładki https://niepelnosprawni.swidnica.pl/oferta-edukacyjna/ (skrót: ALT + 3)
 • Dostosowanie strony do ekranów obsługujących wyższą rozdzielczość:
  poszerzenie miejsca na treść główną strony
 • Dodanie odtwarzania danego tekstu po zaznaczeniu

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
sekretariat@niepelnosprawni.swidnica.pl
m.szymanski@niepelnosprawni.swidnica.pl

 

Informacje na temat procedur

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą
alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy ma świadomość tego, iż osoby ze szczególnymi potrzebami to nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale także: kobiety w ciąży, osoby z dziećmi, seniorzy a także osoby z większym bagażem. Wejścia do budynku są tak zaprojektowane, aby ułatwić wszystkim dostępność do naszego obiektu w sposób bezpieczny. Osoby mające nawet największe wymagania w zakresie poruszania się, komunikowania czy też odszukiwania informacji będą się czuły komfortowo. Obiekt przyjazny to obiekt, który łatwo odnaleźć a jego otoczenie nie jest ograniczone przeszkodami terenowymi .Posiadamy ogromny parking z miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych. Miejsca te są odpowiednio oznakowane piktogramami i wyróżnione kolorem. Wejścia do naszego budynku i placu przed szkołą nie posiadają żadnych barier architektonicznych i są na poziomie ulicy. Chodniki są szerokie i umożliwiają komfortowe poruszanie się. Strefy wejść do budynku są szerokie zmniejszając tym samym ryzyko tłoku. Drzwi wejściowe wykonane są ze szkła i posiadają zalecane pasy kontrastowe co zmniejsza ryzyko zderzenia osoby z drzwiami. Istnieje kilka wejść do budynku, z których bezproblemowo mogą korzystać osoby poruszające się również na wózkach. Szkoła zapewnia odpowiednie podjazdy i rampy nic więc nie stanowi przeszkody, ponieważ nie ma schodów utrudniających poruszanie się. W naszym holu głównym klient będzie oczekiwał pierwszych podstawowych informacji. Tutaj znajduje się recepcja i radiola. Szkolna stołówka jest odpowiednio dostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Posiadamy zewnętrzną firmę gotującą obiady. Do szkoły można wejść z psem asystującym. Na chwilę obecną nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.”

 

Skip to content