STANDARD III – PROCEDURY

 

PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA
1. Procedura NAGŁA – WEZWANIE SŁUŻB (POGOTOWIE POLICJA) i
informacja do Dyrektora
2. Każde dziecko będące uczniem Zespołu Szkół Specjalnych może
zgłosić ustnie lub pisemnie, dowolnej osobie, do której ma zaufanie,
będącej pracownikiem szkoły, fakt stosowania wobec niego
przemocy domowej.
3. Zgłoszenie doznawanej krzywdy przez małoletniego może nastąpić w
bezpośredniej rozmowie, SMS-em, drogą elektroniczną, telefoniczną
lub inną dostępną, w każdym czasie.

 

CO ROBIĆ?
1.Pierwsze działania mają na celu zatrzymanie
krzywdzenia dziecka.
2. W przypadku zagrożenia życia dziecka, po
przekazaniu informacji dyrektorowi szkoły,
zawiadamia w trybie pilnym odpowiednie służby
porządkowe – policję o zagrożeniu życia
dziecka/małoletniego i pogotowie ratunkowe.

W przypadku działania osób trzecich – zabezpieczyć dowody.

 

POSTĘPOWANIE
1. Każdy pracownik szkoły, który zauważy lub podejrzewa u ucznia
symptomy krzywdzenia, jest zobowiązany zareagować – jeśli to
konieczne, udzielić pierwszej pomocy.
2. Pracownik w trybie pilnym przekazuje informację o zaobserwowanym
zdarzeniu pedagogowi szkolnemu lub wychowawcy, dołączając pisemną
notatkę zawierającą istotne informacje dotyczące: wyglądu, stanu,
dolegliwości oraz zachowania dziecka, cytaty jego wypowiedzi oraz
podjęte działania.
3. Pedagog szkolny jako osoba upoważniona do prowadzenia spraw
związanych z przemocą wobec dzieci/małoletnich wraz z osobą
zgłaszającą wypełniają tzw. Kartę zgłoszenia.
 O zdarzeniu niezwłocznie należy poinformować dyrektora

Skip to content