Menu

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców, prawnych opiekunów i uczniów

Cenimy sobie prywatność uczniów, rodziców oraz opiekunów prawnych, których dane osobowe są przetwarzane przez szkołę, dlatego zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Poniżej często będzie się pojawiał akronim „RODO”, który oznacza akt prawny jakim jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Poniższa informacja skierowana jest do rodziców, opiekunów prawnych oraz uczniów.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy (dalej jako „szkoła” lub „administrator”), w imieniu którego występuje Dyrektor szkoły, z siedzibą przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3 58 -100 Świdnica. Można się z nami skontaktować w poniższy sposób:

 • e-mail: szkola@niepelnosprawni.swidnica.pl
 • tel./fax: +48 74 637 91 31

 • tel./fax: +48 74 852 14 85

 • pisemnie na adres siedziby administratora.

 • ePUAP: Skrytka_ESP posiadająca adres /ZSZSwidnica/
 • Więcej informacji pod linkiem https://niepelnosprawni.swidnica.pl/kontakt/

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie działania Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy, a także przysługujących uprawnień, może się skontaktować się za pomocą adresu e-mailowego z Inspektorem Ochrony Danych: iod@niepelnosprawni.swidnica.pl

Funkcję Inspektora ochrony danych w szkole pełni: Wojciech Chudziński

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji zadań określonych przepisami prawa, na podstawie m.in.:

 • na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na szkole (np. przyjmowaniu uczniów, ewidencjonowania uczniów na potrzeby organizacji procesów kształcenia, prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, prowadzenia dziennika lekcyjnego, oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, w związku z realizacja działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej). Powyższe obowiązki wynikają m.in. z następujących aktów prawnych:
  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
 • na podstawie art. 9 ust. 2 lit. c) RODO w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody;
 • na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia uczniów;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyrażonej przez Państwa w jednym lub większej liczbie celów, określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w celu promocji i dokumentowania zdarzeń z życia szkoły (np. publikowanie wizerunków uczniów utrwalonych na zdjęciu w czasie konkursów, turniejów sportowych i innych uroczystości szkolnych).

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z RODO:

 • prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania oraz aktualizacji swoich danych (art. 16 RODO),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu – jeżeli jednak szkoła przetwarza Państwa dane na podstawie przepisu prawa to uprawnienie to nie przysługuje (art. 21 RODO).

Nie przysługują Państwo poniższe uprawnienia:

 • prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu – szkoła nie profiluje Państwa ani nie podejmuje decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 ust. 3 RODO),
 • prawo do usunięcia danych (art. 17 ust. 3 lit. b RODO).

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, to taką zgodę można w każdej chwili cofnąć – wtedy też przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych. W szczególności dotyczy to wizerunku ucznia.

KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione m.in.:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest szkoła,
 • dostawcom systemów informatycznych i usług IT.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dane osobowe uczniów, opiekunów prawnych i rodziców będą przechowywane przez cały okres nauki szkole oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych – 10 lat kalendarzowych.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Maja Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje adresowe:

Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Nr tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl. Strona internetowa PUODO: www.uodo.gov.pl.

CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?

Co do zasady nie przekazujemy Państwa danych poza EOG. Istnieją wyjątki od tej reguły:

 • gdy organizowana jest wycieczka lub wyjazd zagraniczny do Państwa spoza EOG;
 • gdy zamieszczamy zdjęcia z wydarzeń szkolnych, konkursów i innych imprez na portalach społecznościowych, np. Facebook – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez portal Facebook pod linkiem: https://www.facebook.com/business/gdpr

CZY PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE) W SPOSÓB WPŁYWAJĄCY NA PAŃSTWA PRAWA?

Wobec Państwa nie następuje proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w systemie informatycznym szkoły.

CZY PODANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ MOJEGO DZIECKA JEST OBOWIĄZKOWE?

Tak, podanie danych osobowych jest obowiązkowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli zaś przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody (np. w przypadku zgody na przetwarzanie wizerunku w celach promocyjnych i informacyjnych) podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla stażystów i praktykantów

Cenimy sobie prywatność osób, które chciałyby odbywać praktyki lub staże w naszej szkole, dlatego zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją o przetwarzaniu danych osobowych w tych celach.

Poniżej często będzie się pojawiał akronim „RODO”, który oznacza akt prawny jakim jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Poniższa informacja skierowana jest do osób, które chcą odbywać praktyki i staże w naszej szkole

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy (dalej jako „szkoła” lub „administrator”), w imieniu którego występuje Dyrektor szkoły, z siedzibą przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3 58 -100 Świdnica. Można się z nami skontaktować w poniższy sposób:

 • e-mail: szkola@niepelnosprawni.swidnica.pl
 • tel./fax: +48 74 637 91 31

 • tel./fax: +48 74 852 14 85

 • pisemnie na adres siedziby administratora.

 • ePUAP: Skrytka_ESP posiadająca adres /ZSZSwidnica/
 • Więcej informacji pod linkiem https://niepelnosprawni.swidnica.pl/kontakt/

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie działania Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy, a także przysługujących uprawnień, może się skontaktować się za pomocą adresu e-mailowego z Inspektorem Ochrony Danych: iod@niepelnosprawni.swidnica.pl

Funkcję Inspektora ochrony danych w szkole pełni: Wojciech Chudziński

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Państwa dane będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko praktykanta lub stażysty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Państwa dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, PESEL, numer telefonu lub adres e-mail i dane dotyczące odbywanych studiów, pochodzą bezpośrednio od Państwa albo zostały przekazane szkole przez Państwa uczelnię lub inną jednostkę organizacyjną kierującą na praktyki lub staż. Będą one przetwarzane w celu zakwalifikowania oraz odbycia studenckiej praktyki zawodowej lub stażu.

Jeżeli zostaną Państwo naszymi praktykantami lub stażystami, dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w szczególności

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
 • ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich,
 • ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
 • ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 • oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie, o ile podasz więcej danych niż jest to konieczne do realizacji praktyki lub stażu.

Poza powyższym, podstawą przetwarzania tych danych będzie uzasadniony interes szkoły (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu sprawdzenia Twoich zdolności potrzebnych do pracy na określonym stanowisku oraz na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów i potwierdzenia wykonania obowiązków.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe (stażystów i praktykantów) będą przechowywane przez cały okres praktyki lub stażu oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z RODO:

 • prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania oraz aktualizacji swoich danych (art. 16 RODO),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu – jeżeli jednak szkoła przetwarza Państwa dane na podstawie przepisu prawa to uprawnienie to nie przysługuje (art. 21 RODO).

Nie przysługują Państwo poniższe uprawnienia:

 • prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu – szkoła nie profiluje Państwa ani nie podejmuje decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 ust. 3 RODO),
 • prawo do usunięcia danych (art. 17 ust. 3 lit. b RODO).

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, to taką zgodę można w każdej chwili cofnąć – wtedy też przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych.

KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione m.in.:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • uczelniom, które skierowały danego praktykanta na praktyki.
 • dostawcom systemów informatycznych i usług IT.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Maja Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje adresowe:

Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Nr tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl. Strona internetowa PUODO: www.uodo.gov.pl.

CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?

Co do zasady nie przekazujemy Państwa danych poza EOG. Istnieją wyjątki od tej reguły:

 • gdy organizowana jest wycieczka lub wyjazd zagraniczny do Państwa spoza EOG;
 • gdy zamieszczamy zdjęcia z wydarzeń szkolnych, konkursów i innych imprez na portalach społecznościowych, np. Facebook – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez portal Facebook pod linkiem: https://www.facebook.com/business/gdpr

W każdym z tych przypadków zapytamy Państwa o dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w celach promocji działalności szkoły.

CZY PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE) W SPOSÓB WPŁYWAJĄCY NA PAŃSTWA PRAWA?

Wobec Państwa nie następuje proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w systemie informatycznym szkoły.

CZY PODANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ MOJEGO DZIECKA JEST OBOWIĄZKOWE?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rekrutacji na stanowisko praktykanta lub stażysty.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody (np. w przypadku zgody na przetwarzanie wizerunku w celach promocyjnych i informacyjnych) podanie danych osobowych ma charakter całkowicie dobrowolny.

W okresie realizacji studenckich praktyk zawodowych/stażu podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów prawa o szkolnictwie wyższym, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rachunkowości.

 

 

 

 

 

Skip to content