DOKUMENTY:

  • DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE z ZAŁĄCZNIKAMI- DZIECI (podgląd)
  • DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z ZAŁĄCZNIKAMI -RODZICE (podgląd)

  • Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022  aktualizacja  – (podgląd)

  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o numerze 2022/BZP 00148681/01  (podgląd)

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ

NA ROK 2022 (podgląd)

Zamawiający ZSS Świdnica  informuje, że rozpoczęło się nowe postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 tj. ze zm.) pn. Usługa organizacji wyjazdów w ramach projektu pn. „Warsztaty Umiejętności Społecznych w Terenie” Z PODZIAŁEM NA ZADANIA o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

 

Szczegóły dostępne są pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/605421


HARMONOGRAMY

KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I UMIEJĘTNOŚCI UNIWERSALNYCH NA RYNKU PRACY (MAJ),  (MAJ -ANEKS), (CZERWIEC)


ZAPYTANIA OFERTOWE:

 

INFORMACJA O PROJEKCIE

Projekt nr RPDS.10.02.01-02-0054/21 pn. „Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej nr 7 w Świdnicy realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne, Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizator projektu: Powiat Świdnicki,

Podmiot zaangażowany w realizację projektu: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 7 w Świdnicy

Całkowita wartość projektu: 398 0751,90 zł

Kwota dofinansowania: 338 676,90 zł

Okres realizacji: 01.01.2022 r. do 31.07.2022r.

Celem głównym projektu jest wsparcie skierowane do 65 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Świdnicy w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy ( 18 ucz) oraz w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego przy jego przechodzeniu na kolejny etap kształcenia (47ucz.- 20 dz., 27chł.) , a także wzrost kompetencji wychowawczych min. 18 rodziców, do których kierowane będą warsztaty. Cele projektu wynikają ze szczególnie trudnej sytuacji , w której znajdują się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci z niepełnosprawnościami, na co dzień korzystający z pomocy specjalistów, m.in. logopedów, nauczycieli wspomagających, fizjoterapeutów. Osiągnięcie założonych celów możliwe będzie, poprzez:

– zorganizowanie, poza terenem szkoły, pilotażowych WARSZTATÓW UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH oraz PIKNIKÓW terapeutyczno-edukacyjnych

– zorganizowanie zajęć terapeutycznych z udziałem zwierząt

– zorganizowanie Warsztatów dla rodziców, które będą miały charakter obligatoryjny dla rodziców dzieci biorących udział w pilotażowych WARSZTATACH UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (WUS) dla min18 rodziców.

 

Skip to content