Menu

Surdopedagog

Kim jest surdopedagog?

Surdopedagog to specjalista zajmujący się uczeniem, terapią, diagnozowaniem
oraz wspomaganiem rozwoju dzieci i młodzieży słabosłyszącej i niesłyszącej. Do jego zadań należy prowadzenie zajęć rewalidacyjnych o charakterze indywidualnym bądź grupowym. Ten specjalista podejmuje także działania korekcyjne zmierzające do usuwania wad i zaburzeń mowy i jej doskonalenia. W planowaniu programu terapii kieruje się on bieżącymi potrzebami i możliwościami dziecka.

Jak wyglądają zajęcia?

Praca surdopedagoga obejmuje ćwiczenia:
– oddechowe,
– artykulacyjne,
– głosowe,
– słuchowe.
Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem odpowiednich, odpowiadających potrzebom dziecka, pomocy dydaktycznych, a także przy zastosowaniu różnorodnych metod i form pracy, adekwatnych do jego możliwości. Surdopedagog posługuje się również aparaturą słuchową, językiem migowym, alfabetem palcowym i mową dźwiękową, w celu usprawnienia zaburzonych funkcji, stymulacji ogólnego rozwoju dziecka z wadą słuchu lub niesłyszącego umożliwienia mu jak najlepszego funkcjonowania w codziennym życiu i otoczeniu.

Dla kogo organizowana jest terapia?

Terapia surdopedagogiczna jest przeznaczona przede wszystkim dla dzieci z wadą słuchu
oraz zaburzeniami mowy wynikającymi z wady słuchu.

Cele i zadania terapii:

– stymulacja ogólnego rozwoju dziecka z wadą słuchu,
– nadawanie znaczenia dźwiękom,
– lokalizacji źródła dźwięku, rozpoznawania cech dźwięku,
– rozwijanie słuchu fonemowego i fonematycznego,
– rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowej,
– kształtowanie pamięci i koncentracji uwagi słuchowej,
– kształtowanie mowy dziecka z zaburzeniami słuchu,
– zwiększanie zasobu słownika biernego i czynnego,
– doskonalenie umiejętności gramatyczno – leksykalnych,
– doskonalenie sprawności artykulacyjnej,
– kształtowanie umiejętności wypowiadania się,
– usprawnianie rozwoju intelektualnego,
– podnoszenie umiejętności komunikacyjnych
– wsparcie rodziców/opiekunów, nauczycieli, wychowawców w procesie usamodzielniania i integracji niepełnosprawnych dzieci.

 

Skip to content