Menu

Metoda Dyna – Lingua MS.
Terapia mowy i myślenia

 

Dla kogo?

Metoda na co dzień z powodzeniem jest stosowana u dzieci ze spektrum autyzmu (ASD), z niepełnosprawnością intelektualną, z opóźnionym rozwojem mowy, z dyslalią, jąkających się, z zaburzeniami emocjonalnymi i intelektualnymi oraz w terapii osób z afazją i dysartrią.

Metoda Dyna – Lingua została opracowana przez logopedę dr hab.prof.UWr. Małgorzatę Młynarską i psychologa Tomasza Smerekę i charakteryzuje się ona swoim uniwersalnym i niespecyficznym podejściem do dziecka. Oznacza to, że nie ogranicza się ona do jednego typu zaburzeń, a w swoich założeniach opiera się na wiedzy logopedycznej i psychologicznej.

Założenia metodyczne:

Głównym założeniem metody jest przede wszystkim świadome i planowe wykorzystanie mechanizmów uczenia się. W przypadkach zaburzonego rozwoju intelektualnego, ruchowego lub innych patologii, nie można bazować na naturalnym dojrzewaniu struktur poznawczych i spontaniczny rozwój funkcji językowych oraz intelektualnych.

Z tego względu twórcy i terapeuci kładą szczególny nacisk na kompleksowe podejście do ucznia nazywane psychostymulacją. Jest zbiór kompleksowych działań, których celem jest aktywizacja naturalnych tendencji rozwojowych człowieka oraz mechanizmów psychicznych.

Wątek logopedyczny

Podstawową rolę odgrywa spontaniczna aktywność słowna (SAS), która jest efektem motywacji do komunikowania się z ludźmi, co jest istotne w pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami i problemami rozwojowymi.

Dziecko z zaburzeniami mowy ma trudności w porozumieniu się z otoczeniem. Brak pomocy i nie wskazanie kanału komunikacyjnego, spowoduje u niego silne napięcie psychiczne, które prowadzi często do wtórych zaburzeń funkcjonalnych.


Wątek psychologiczny

Myślenie traktowane jest jak umiejętność rozwiązywania problemów. Umiejętność ta ma dwa aspekty: specyficzny i uniwersalny.

Aspekt specyficzny wiąże się z konkretnymi umiejętnościami oraz wiedzą na temat tego obszaru rzeczywistości, którego dotyczy problem.

Aspekt uniwersalny dotyczy wykorzystania zdobytych umiejętności myślowych w rozwiązywaniu nowych problemów.

Zadaniem psychologa pracującego tą metodą jest więc rozwijanie i utrwalanie w dziecku nawyku myślenia.

 

Skip to content