STATUT

Tekst jednolity

Rozdział  I

 

Postanowienia ogólne

§1

              1. Stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie „ Bliżej  ciebie” przy Zespole Szkół

     Specjalnych w Świdnicy zwanym dalej stowarzyszeniem jest dobrowolnym

     zrzeszeniem osób  działających w interesie i na rzecz osób niepełnosprawnych.

       2. Skrócona nazwa Stowarzyszenia : „ BLIŻEJ CIEBIE”.

                         3. Stowarzyszanie jest organizacją społeczną działającą na podstawie Ustawy

     z dnia 07 kwietnia 1989 r.  – Prawo o stowarzyszeniach  oraz niniejszego Statutu.

         4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

          5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

§2

        1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Świdnica.

                        2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

                 3. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi oraz międzynarodowymi

                    organizacjami o tym samym lub podobnym  profilu działania.

                      4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych lub międzynarodowych organizacji

                        o  podobnych celach działania ale wyłącznie na zasadach pełnej autonomii.

                        5. Stowarzyszenie na mocy uchwały Zarządu może powoływać sekcje tematyczne.

                                                                                                                                           

   §3

1. Stowarzyszenie jest powołane dla organizacyjnego i merytorycznego wspierania

               działań wychowawczo – opiekuńczych , edukacyjnych i rehabilitacyjnych wobec osób

    niepełnosprawnych i ich rodzin.

§4

       1. Stowarzyszenie używa odpowiednich pieczęci.

2. Stowarzyszenie może ustanowić odznaki, medale i tytuły honorowe, które będą

przyznawane osobom  fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym w realizacji

jego  celów statutowych.

3. Stowarzyszenie może  używać  wyróżniającego  je znaku  graficznego „loga”,

    który  wraz  z  nazwą  korzysta  z  ochrony  prawnej.

§5

                                 1. Stowarzyszenie może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach

     służących  realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych

     przepisach.

                               2. Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego w rozumieniu Ustawy  z dnia

     24 kwietnia 2003 r. o działalności   pożytku  publicznego i wolontariacie, status ten

     uzyskuje z chwilą  wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

                            3. Działalność Stowarzyszenia w rozumieniu przepisów Ustawy o działalności  pożytku

     publicznego i wolontariacie jest  działalnością odpłatną i  nieodpłatną.

    Działalność ta  wymaga  rachunkowego wyodrębnienia w stopniu umożliwiającym

    określenie przychodów,  kosztów i wyników z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

                                             4. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków.

    Może również zatrudniać pracowników do prowadzenia działalności statutowej.

                                  5. Zakres działalności statutowej odpłatnej, statutowej nieodpłatnej i działalności

    gospodarczej określa Zarząd swoją uchwałą.

Rozdział II

 

Cele i zasady działania Stowarzyszenia.

§6

 Cele statutowe Stowarzyszenia to:

1.Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, tworzenie warunków przestrzegania

   wobec nich praw człowieka.

2.Działalność na rzecz propagowania idei otwartego społeczeństwa w stosunku do osób

    niepełnosprawnych i dbałość o zapewnienie należnych im praw wynikających

    z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

3.Wielokierunkowa rehabilitacja  osób niepełnosprawnych.

4.Pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych oraz  reprezentowanie ich interesów.

5.Działania na rzecz aktywnego i godnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu

   społecznym.

6.Promocja i organizacja wolontariatu.

7.Działania wspomagające rozwój wspólnot, społeczności szkolnej.

8.Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy

   między społeczeństwami.

      9.Ochrona i promocja zdrowia.

10. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży .

11. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania

  i   ochrony praw dziecka.

12.Wspieranie wybranych zadań statutowych Zespołu  Szkół  Specjalnych w Świdnicy

     ze szczególnym uwzględnieniem:

          a)  rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych,

b)  organizowania specjalistycznej pomocy i opieki medycznej oraz pozyskiwania

dóbr i właściwego sprzętu rehabilitacyjnego,

                                                                            c)  dostępu do kultury i rekreacji

13.Rozszerzanie działalności Stowarzyszenia i Zespołu  Szkół Specjalnych w Świdnicy

     poprzez współorganizację :

                                                                     a) wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

b) warsztatów terapii zajęciowej

c) środowiskowego domu samopomocy

d) rehabilitacji zawodowej i społecznej

 

§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

         1. Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na działalność statutową.

2. Współpracę z  organizacjami państwowymi, rządowymi, kościelnymi, resortowymi,

       zagranicznymi   oraz osobami fizycznymi.

       3. Współpracę  ze Stowarzyszeniami i placówkami oświatowymi działającymi na rzecz

       osób niepełnosprawnych.

                  4. Organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji edukacyjno – informacyjnych, a także

       kursów  i   warsztatów kwalifikacyjnych.

               5. Prowadzenie działań w kierunku pełnej integracji wychowanków i podopiecznych

       ze środowiskiem społecznym.

            6. Prowadzenie działań informujących i promujących działalność  Stowarzyszenia

7. Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.

8. Uczestnictwo w kursach tematycznych organizowanych przez organizacje rządowe,

      państwowe, kościelne i społeczne.

 9. Tworzenie projektów  w celu pozyskania dotacji z budżetu Rzeczpospolitej Polskiej
i  Unii Europejskiej.

        10. Prowadzenie działalności wydawniczej.

11. Pomoc w organizowaniu :

a/ wypoczynku wakacyjnego, zimowego oraz dni wolnych od nauki szkolnej,

b/ imprez integracyjnych, sportowych i rekreacyjnych,

c/ wystaw i promowaniu  umiejętności osób niepełnosprawnych,

d/ uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych.

Rozdział III 

Członkowie Stowarzyszenia

§8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a)członków zwyczajnych,

b)członków wspierających,

c)członków honorowych.

§9

                                          1. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy obywatel UE posiadający pełną

    zdolność do czynności  prawnych, wyrażający chęć przynależności i  działania na rzecz

    Stowarzyszenia, zgodnie z jego  celami i zasadami statutowymi.

                                   2. Członkiem Stowarzyszenia może  być  małoletni  w  wieku  od  16 do  18 lat, (który

    ma  ograniczoną   zdolność  do  czynności  prawnych  i   ma prawo  korzystać

    z   czynnego  i biernego  prawa  wyborczego.)

                                       3. Członkiem może zostać małoletni poniżej16 lat,  za  zgodą przedstawiciela

    ustawowego  bez  prawa  udziału  w głosowaniu  na walnych  zebraniach  członków

    oraz  bez korzystania z  czynnego  i  biernego  prawa  wyborczego  do   organów

    Stowarzyszenia.

                             4. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w oparciu o złożoną pisemną

    deklarację.

§10

                                   1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać każda osoba fizyczna lub

    prawna, która  zdeklaruje wsparcie materialne, organizacyjne lub finansowe jego

    działalności statutowej.

      2. Członkami wspierającymi są również przedstawiciele z placówek specjalnych.

3. Członkowie wspierający będący jednocześnie przedstawicielami placówek objętych

    celami statutowymi, zobowiązani są do osobistego uczestnictwa w spotkaniach

    Walnego Zebrania i do ścisłej   współpracy z  Zarządem Stowarzyszenia.

      4. Członków wspierających przyjmuje Zarząd w oparciu o złożoną pisemną deklarację.

5. Członek ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego
i biernego prawa wyborczego.

§11

                                    1. Członkiem honorowym stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna lub prawna,

     która  w  sposób szczególny działa lub działała  na  rzecz   realizacji    jego celów

     statutowych.

                                       2. Decyzję o nadaniu członkostwa honorowego podejmuje Walne Zebranie Członków .

                        3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego
z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego.

                                     4. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§12

Członkami  Stowarzyszenia  mogą być  cudzoziemcy mający i  nie mający  miejsca zamieszkania  na  terytorium  Rzeczpospolitej   Polskiej.

§13

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje  wskutek:

 1. a)wystąpienia członka,
 2. b)wykluczenia członka,
 3. c)śmierci członka,
 4. d)likwidacji osoby prawnej.

§14

   Członek Stowarzyszenia może z niego wystąpić w każdym czasie przez złożenie Zarządowi oświadczenia o wystąpieniu ze  Stowarzyszenia  w formie pisemnej.

§15

 1. Członek Stowarzyszenia może zostać z niego wykluczony wskutek świadomej i

    uporczywej  działalności  niezgodnej z postanowieniami Statutu lub w wyniku

    działania na szkodę   Stowarzyszenia lub jego członków.

 1. Wykluczenie §członka następuje także w przypadku zalegania w opłacaniu składek

    przez okres  6 miesięcy składkowych oraz w przypadku utraty zdolności do czynności

    prawnych.

 1. Decyzję o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

 

§16

 1. Od decyzji o wykluczeniu członka Stowarzyszenia, przysługuje temu członkowi

    prawo do  odwołania się do Walnego zebrania Członków.

 1. Odwołanie dokonane pisemnie w ciągu 30 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu o

    wykluczeniu, powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu członków

    Stowarzyszenia.

Rozdział IV

 

Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia

§17

    Członek Stowarzyszenia ma prawo do:

 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do  organów  Stowarzyszenia.
 2. Uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.
 3. Korzystania ze wszystkich form pomocy Stowarzyszenia.
 4. Do odwoływania się w postępowaniu wewnętrznym od uchwał wynikających

ze stosunku członkostwa w sposób i terminach określonych w statucie.

                                      5. Korzystania z  urządzeń i sprzętu będącego w użytkowaniu Stowarzyszenia

§18

     Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

 1. Przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia.
 2. Uczestniczyć w realizacji jego statutowych celów i zadań.
 3. Regularnie opłacać składki członkowskie.
 4. Pracą i postawą dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

Rozdział V

 

Władze Stowarzyszenia

§19

    Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna.

§20

 1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów

    przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 1. Wybory członków do władz  stowarzyszenia: Zarządu  i Komisji Rewizyjnej

    odbywają  się w  głosowaniu  jawnym  lub  tajnym,  według  woli  uprawnionych

    do  głosowania.

21

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie zwoływane jest 2 razy w roku, nie później niż do 30 VI i 30 XII.
 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia członków na piśmie w terminie nie krótszym niż 14 dni przed ostateczną datą zebrania.
 4. Członkowie mogą brać udział w Walnym Zebraniu wyłącznie osobiście.
 5. Każdy członek ma jeden głos.
 6. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia:
 7. a)z własnej inicjatywy,
 8. b)na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 9. c)na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby Członków Stowarzyszenia.
 10. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia winno być złożone na piśmie z podaniem celu i uzasadnieniem konieczności jego zwołania oraz proponowanym porządkiem obrad.
 11. W przypadku  określonym w  ust. 6 c, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się nie później niż 4 tygodni od daty otrzymania wniosku.

§22

 1. Obrady walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia otwiera Prezes Zarządu

lub inny Członek Zarządu.

 1. Otwierający Zebranie zarządza wybór  Prezydium Zebrania w składzie:

                   a/ przewodniczący,

             b/ sekretarz,

             c/ dwóch członków.

 1.    W skład Prezydium Zebrania nie mogą wchodzić członkowie Zarządu

          i Komisji Rewizyjnej.

§23

 1. W przypadku braku gremium na Walnym Zebraniu, odbywa się ono w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
 2. Jeśli drugi termin wyznaczono w tym samym dniu co pierwszy termin, czas pomiędzy pierwszym, a drugim terminem nie może być krótszy niż 60 minut

 ( 1 godzina).

 1. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisują członkowie Prezydium Zebrania.

 

§24

Do kompetencji Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia należy:

 1. Uchwalanie kierunków działalności  Stowarzyszenia.
 2. Uchwalanie zmian  Statutu większością 2/3 liczby uczestników w Zebraniu.
 3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie  sprawozdań organów Stowarzyszenia.
 4. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 1. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 2. Podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa honorowego.
 3. Uchwalanie wysokości   składek członkowskich oraz sposobu  ich wnoszenia.
 4. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji międzynarodowych i związków o podobnym profilu działania.
 5. Rozpatrywanie odwołań  do Zarządu dotyczących wykluczenia z grona członków.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i zbycia

jego majtku.

 1. Podejmowanie innych uchwał w sprawie dotyczącej działalności statutowej.

Rozdział VI

 

Zarząd Stowarzyszenia

§25

 1. Zarząd Stowarzyszenia stanowią :

             a/   prezes,

             b/  dwóch wiceprezesów,

             c/   sekretarz,

             d/   skarbnik,

             e/  Członkowie w liczbie ustalonej przez Walne Zebranie.

 1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na okres 3 lat.
 2. Utrata mandatu członka Zarządu przed upływem kadencji następuje w przypadku:

  a/ odwołania na mocy uchwały Walnego Zebrania,

  b/ zrzeczenia się mandatu członka Zarządu,

        c/ ustanie członkostwa Stowarzyszenia.

 1. Na miejsce członka, który utracił mandat wchodzi osoba, która uzyskała największą

     po nim ilość  głosów  w czasie ostatnich wyborów.

 1. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo

    umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§26

     Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia.
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 3. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.
 4. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 5. Zwoływanie Walnego Zebrania i składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia (co najmniej raz w roku).
 6. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem.
 7. Występowanie z wnioskiem  do Walnego Zebrania o nadanie tytułu Członka Honorowego.
 8. Sporządzanie i przekazywanie do zatwierdzenia Komisji Rewizyjnej rocznych sprawozdań ze swojej działalności i działalności finansowej Stowarzyszenia.
 9. Uchwalanie Regulaminu  pracy  Zarządu.
 10. Podejmowanie uchwał dotyczących  działalności  Stowarzyszenia
 11. Prowadzenie dokumentacji.

12.Przyjmowanie i wykluczanie członków stowarzyszenia.

§27

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, składania oświadczenia woli

          w imieniu  Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań finansowych

          i majątkowych, zawierania  umów  i  udzielania pełnomocnictw w  imieniu

          Stowarzyszenia  uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie:

          Prezes i jeden z Wiceprezesów, a pod nieobecność Prezesa dwóch Wiceprezesów

          lub jeden Wiceprezes i Sekretarz.

Rozdział VII

 

Komisja Rewizyjna

§28

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolno –  nadzorczym Stowarzyszenia.
 2. Komisja składa się z 4 członków wybranych przez Walne Zebranie spośród  członków Stowarzyszenia:

a/ przewodniczący,

b/  wiceprzewodniczący,

c/ sekretarz,

d/członek.

 1.   Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący Komisji  wybrany

          w głosowaniu  zgodnie  § 20 ust. 2.

 1. Członkowie organu kontroli  i nadzoru – Komisji Rewizyjnej:
 2.  a) nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku

             pokrewieństwa, powinowactwa  podległości z tytułu zatrudnienia, w związku

             małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu,

 1. b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z

             oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 1. c) mogą otrzymywać  z  tytułu  pełnienia  funkcji w takim  organie zwrot

            uzasadnionych  kosztów  lub  wynagrodzenia  w wysokości nie wyższej  niż

            przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez

            Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 29

 1. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
 2. Utrata statusu członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji następuje
  w przypadku:
 3. a)odwołania na mocy uchwały Walnego Zebrania,
 4. b)zrzeczenia się mandatu członka Komisji Rewizyjnej
 5. c)ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu.
 6. Na miejsce członka, który utracił mandat w czasie trwania kadencji wchodzi osoba, która w ostatnich wyborach otrzymała największą liczbę głosów.

§30

 1. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący nie rzadziej niż raz

 na 6 miesięcy.

 1. Posiedzenie  komisji należy zwołać także na wniosek Zarządu w terminie

14 dni od daty złożenia wniosku.

§31

    Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola i nadzór nad działalnością Zarządu, a w szczególności:
 2. a)badanie – analiza okresowych sprawozdań finansowych,
 3. b)kontrola  sposobu    załatwiania wniosków składanych przez członków.
 4. Składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań z własnej działalności i działalności Zarządu.
 5. Wnioskowanie na   Walnym Zebraniu o udzielenia absolutorium dla Zarządu.
 6. Dokonywanie okresowych ocen wykonywania przez Stowarzyszenie jego zadań statutowych.
 7. Rozpatrywanie skarg i zażaleń co do sposobu działalności Zarządu.
 8. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i prawo żądania wyjaśnień.
 9. Podpisywanie umów z członkami Zarządu przez dwóch członków Komisji Rewizyjnej działających łącznie : Przewodniczący i Wiceprzewodniczący, a pod nieobecność Przewodniczącego – Wiceprzewodniczący i Sekretarz.

Rozdział VIII 

Fundusze, majątek  i zarządzanie finansami.

§32

 1. Fundusze stowarzyszenia powstają w wyniku:
 2. a)wpłat ze składek członkowskich ,
 3. b)zapisów i spadków,
 4. c)dochodów ze zbiórek, imprez, giełd, wystaw i innej odpłatnej działalności statutowej,
 5. d)dochody z działalności gospodarczej, prowadzonej w formie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
 6. e)z darowizn, odliczeń podatkowych, dotacji, grantów, subwencji, konkursów,
 7. f)wpływów z lokat bankowych i odsetek,
 8. g)realizowanych projektów, kontraktów,
 9. h)wpływy ze źródeł krajowych i zagranicznych na prowadzenie określonych  przedsięwzięć.
 10. Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia.  Środki te powiększają majątek  Stowarzyszenia.
 11. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, przedmioty ruchome, fundusze

i prawa majątkowe.

 1. Stowarzyszenie posiada konto bankowe.

§33

 1.   Cały majątek, w tym dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na działalność

            statutową

 1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 2. Roczna działalność gospodarcza Stowarzyszenia podlega rozliczeniu przez Walne

      Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 1. Zyski z działalności gospodarczej prowadzone są wg odrębnych przepisów.
 2. Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzi się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§34

      Niedopuszczalne jest:

 1. Udzielanie pożyczek  lub zabezpieczenie zobowiązań  majątkiem  Stowarzyszenia  w  stosunku  do jego  członków,  członków  organów  lub  pracowników oraz  osób,  z którymi  pracownicy  pozostają  w związku  małżeńskim  albo stosunku  pokrewieństwa  lub  powinowactwa  w  linii prostej, pokrewieństwa lub  powinowactwa  w  linii bocznej do  drugiego  stopnia albo  są związani z  tytułu  przysposobienia,  opieki  lub  kurateli,  zwane  dalej  „osobami  bliskimi”.
 2. Przekazywania  majątku  Stowarzyszenia  na  rzecz  swoich  członków,  członków  organów  lub  pracowników  oraz  ich  osób  bliskich,  na  zasadach  innych  niż  w  stosunku  do  osób  trzecich,  a w szczególności  jeżeli  przekazanie  następuje bezpłatnie lub  na preferencyjnych  warunkach.
 3. Wykorzystanie  majątku  Stowarzyszenia  na  rzecz  członków,  członków organów  lub  pracowników  oraz  ich  osób  bliskich  na  zasadach innych  niż  w stosunku  do  osób  trzecich chyba,  że to  wykorzystanie  wynika  bezpośrednio ze  statutowego  celu  organizacji.
 4. Dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IX 

Postanowienia końcowe.

§35

Zmiany  w  Statucie  Stowarzyszenia  mogą  być  dokonywane  na  podstawie  uchwały  przyjętej  zwykłą  większością – 2/3 głosów, uprawnionych  do głosowania.

§36

 1. Stowarzyszenie ulega likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zebrania, wymagającej  przynajmniej 2/3  liczby  jego  członków.
 2. Podejmując  uchwałę  o  likwidacji Stowarzyszenia, Walne  Zebranie ustala  jednocześnie cel przeznaczenia  majątku  Stowarzyszenia
 3. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu, jeśli uchwała ostatniego Walnego Zebrania nie postanowi inaczej.
 4. Obowiązki likwidatora określa ustawa – Prawo o Stowarzyszeniach.

  • §37

  W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy

   z dnia 07 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach.

 

 

 

 

Świdnica, dnia 8 listopada 2011 r

 

Skip to content