Rekrutacja:

1.Do Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy przyjmuje się uczniów/dzieci na wniosek Rodziców/Opiekunów prawnych na podstawie wydanego przez Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Rodzice/ Opiekunowie prawni są zobowiązani do:

  • dostarczenia oryginału orzeczenia wydanego przez PP-P o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • wypełnienia dokumentacji niezbędnej do przyjęcia ucznia/dziecka na dany etap edukacyjny – Wykaz dokumentów

3. Oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 2 Rodzice/Opiekunowie prawni mogą dostarczyć inne posiadanie opinie specjalistów.

  1. Wykaz dokumentów niezbędnych do przyjęcia dziecka na Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka — pobierz
  2. Wykaz dokumentów niezbędnych do przyjęcia ucznia do kształcenia w szkole: podstawowej i przysposabiającej do pracy — pobierz
  3. Wykaz dokumentów niezbędnych do przyjęcia do Branżowej Szkoły I-go stopnia– pobierz
  4. Wniosek do kształcenia specjalnego — pobierz
  5. Wniosek do nauczania indywidualnego — pobierz
  6. Wniosek wczesne wspomaganie — pobierz
  7. Wniosek o skierowanie do przedszkola specjalnego — pobierz
  8. Wniosek o zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze — pobierz

 

Skip to content