Posiłki

Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty
684 zł.
Podanie z prośbą o pomoc należy składać w ośrodku pomocy społecznej odpowiednim dla miejsca zamieszkania.

Do podania należy dołączyć:

  • komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodu netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku ( zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, itp.),
  • zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu, bądź nie posiadaniu gospodarstwa rolnego,
  • zaświadczenie ze szkoły (dotyczy gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.

 

Skip to content