Charakter zgłoszeń

Pracodawca nie przyjmuje zgłoszeń anonimowych.
 Zgłoszenia mogą mieć tylko charakter jawny, zatem osoba dokonująca zgłoszenia musi wyjawić swoje dane osobowe.

Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności następujące informacje:

  1.  dane osoby zgłaszającej, tj. co najmniej imię, nazwisko i dane kontaktowe, a także zajmowane
    stanowisko lub wskazać inne powiązania z pracodawcą;
  2. dane osób, których dotyczy naruszenie, tj. imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy – jeżeli są
    znane;
  3. opis nieprawidłowości, w tym miejsce, data, opis naruszenia;
  4. posiadane dowody w postaci dokumentów, zdjęć lub filmów.
Skip to content