Menu

Szkoła Przysposabiajśca do Pracy

Jeśli potrafisz o czymś marzyć, potrafisz też tego dokonać”
Walt Disney

Dla kogo jest SPdP?

 • Dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  a także niepełnosprawnością sprzężoną.
 • Dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Założenia pracy edukacyjno – terapeutycznej:

Cel główny:

 • opanowanie umiejętności oraz zdobycie kwalifikacji niezbędnych do podjęcia zatrudnienia wspomaganego w:
  .
  – Zakładach Pracy Chronionej (ZPCH),
  – Zakładach Aktywności Zawodowej ( ZAZ),
  – Warsztach Terapii Zajęciowej (WTZ),
 • kształcenie kompetencji osobistych, społecznych i komunikacyjnych

 Przedmioty realizowane w SPdP:

 • funkcjonowanie osobiste i społeczne,
 • zajęcia rozwijające kompetencje komunikacyjne,
 • zajęcia ksztątujące kreatywność,
 • przysposobienie do pracy,
 • wychowanie fizyczne,
 • religia.

.

NOWOŚĆ!

Otworzyliśmy spółdzielnię uczniowską „ Zaradni i samodzielni” w ramach, której można inicjować i prowadzić działalność w następujących dziedzinach:

 • wytwarzanie (z uwzględnieniem możliwości, warunków i umiejętności młodzieży) pomocy dydaktycznych, na potrzeby placówki, na terenie której działa spółdzielnia i innych zainteresowanych,
 • prowadzenie drobnej wytwórczości i wykonywania nieskomplikowanych usług na potrzeby placówki, na której działa spółdzielnia, i innych zainteresowanych,
 • uprawa roślin, a także zbieranie i kompletowanie okazów przyrodniczych,
 • działanie na rzecz ekologii i ochrony środowiska,
 • organizowanie na terenach dozwolonych zespołowego zbioru runa leśnego i surowców wtórnych,
 • organizowanie zakupu i sprzedaży towarów, a szczególnie przyborów szkolnych, zdrowej żywności, podręczników oraz sprzętu sportowego i turystycznego,
 • organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych z udziałem członków spółdzielni i uczniów placówki.

Pierwszym projektem pracy spółdzielni jest otwarcie kawiarenki. Działalność ta pozwala na poznanie elementarnych zasad działalności handlowej, integruje społeczność szkolną a przede wszystkim uczy nowych umiejętności takich jak: przygotowanie ciepłych i zimnych napoi, sprzedaż przekąsek, wypieków, deserów i obsługi klienta.

.

Ponadto oferujemy:

 • trzyletni okres kształcenia,
 • zajęcia praktyczne związane z wchodzeniem w rolę pracownika, organizowane poza terenem szkolnym,
 • opiekuna tzw. trenera pracy
 • trening czynności zawodowych w formie zajęć warsztatowych w pracowniach:
  gospodarstwa domowego
  – technicznej
  krawieckiej
  – artystyczno – pamiątkarkiej
  – poligraficznej
 • uzyskanie autonomii w zakresie samoobsługi, umiejętności korzystania z pomocy urzędów i instytucji publicznych,
 • umożliwienie uczniom uczestnictwa w różnych formach życia społecznego i zdobywanie doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej, rodzinie i najbliższym środowisku,
 • kształtowanie zaradności ucznia w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu umiejętności i sprawności,
 • poszerzanie wiedzy o treści przyrodniczo – matematyczne, humanistyczno – społeczne oraz doskonalenie umiejętności czytania, pisania i komunikowania się.

Zapewniamy:

 • szczegółowo opracowany przez zespół specjalistów Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET),
 • realizowanie nauki w oparciu o aktualną podstawę programową kształcenia specjalnego,
 • małe zespoły klasowe i indywidualizację nauczania i procesu terapii,
 • dodatkowe zajęcia rewalidacyjne dostosowane do zaleceń zawartych w orzeczeniu,
 • bezpłatny dowóz uczniów autobusem na trasie Świdnica – Świebodzice – Strzegom,
 • możliwość skorzystania z odpłatnych posiłków,
 • każdy uczeń w zależności od potrzeb objęty jest pomocą: logopedyczną, rehabilitacyjną, pedagogiczną – psychologiczną oraz programem zajęć specjalistycznych (ORL).

 

Skip to content