Jak dokonać zgłoszenia?

Osoby, które posiądą wiedzę o informacji na temat naruszeń występujących przy wykonywaniu pracy lub przy realizacji zadań na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy, w jej imieniu lub w jej interesie, powinny bezzwłocznie dokonać zgłoszenia wskazując na fakty, zdarzenia i okoliczności im wiadome. Osoby te powinny działać w dobrej wierze oraz w oparciu o racjonalne elementy faktyczne.

Zgłoszenia dokonywane są w sposób jawny. Nie będą rozpatrywane zgłoszenia anonimowe. Zgłoszenie powinno być udokumentowane i szczegółowo opisane w celu umożliwienia zbadania zasadności zgłoszonych faktów.

Osobami właściwymi do otrzymywania i analizowania zgłoszeń są osoby wyznaczone do ich obsługi, zgodnie z Procedurą przyjmowania naruszeń i działań następczych.

Zespół Szkół Specjalnych zapewnia następujący kanał zgłoszenia informacji na temat naruszeń:

za pomocą bezpiecznej platformy, dostępnej pod adresem:https://app.sygnalista24.info/niepelnosprawni-swidnica

Jak zgłosić naruszenia!

Film instruktażowy dotyczący zgłaszania naruszeń jest dostępny na stronie:

https://sygnalista24.info/instrukcja

Szczególnie istotne jest, aby zgłoszenie zawierało następujące elementy, jeśli są one znane Sygnaliście:

  1. szczegółowy opis zaistniałych faktów;

  2. datę i miejsce, w którym nastąpiło zdarzenie;

  3. dane osobowe i rolę osób zaangażowanych lub elementy, które mogą umożliwić  ich identyfikację;

  4. odniesienie do ewentualnych dokumentów, które mogą potwierdzić zasadność zgłoszonych faktów.

W ciągu tygodnia od otrzymania zgłoszenia, przesłana zostanie informacja o rozpatrywaniu sprawy, o ile Sygnalista pozostawił dane kontaktowe.

Skip to content