Menu

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka przy Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy

Zapewniamy:

 • Wielospecjalistyczną, kompleksową pomoc dziecku z problemami rozwojowymi oraz jego rodzinie, od chwili rozpoznania pierwszych objawów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia nauki w szkole.
 • Kompleksową oceną rozwoju dziecka.
 • Opracowanie Indywidualnego Programu Wczesnego Wspomagania.
 • Systematyczne zajęcia terapeutyczne prowadzone przez specjalistów przygotowanych do pracy z małym dzieckiem: psycholog,
  neurologopedia kliniczny, pedagog specjalny, surdopedagog, fizjoterapeuta.
 • Instruktaż dla rodziców w zakresie form usprawniania i rehabilitacji dziecka.
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów i wsparcie rodziny w sytuacjach trudnych.
 • Życzliwą atmosferę, profesjonalizm.

Wymagane dokumenty:

 • Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną na podstawie zaświadczenia lekarskiego(lekarz pediatra lub specjalista)
 • Skierowanie ze Starostwa Powiatowego w Świdnicy(na podstawie opinii i wniosku rodziców)

Główne założenia pracy terapeutycznej:

 • Zapobieganie występowaniu i/lub pogłębianiu się nieprawidłowości
  w rozwoju psychoruchowym dziecka.
 • Pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego, jakim dysponuje
  w zakresie funkcji poznawczych, małej i dużej motoryki, komunikacji i socjalizacji.
 • Wyzwalanie i wzmacnianie aktywności społecznej, poznawczej i komunikacji dziecka
  (w tym rozwoju mowy i języka).
 • Pomoc dziecku w stopniowym osiąganiu coraz większej autonomii.
 • Systematyczne dążenie do poprawy jakości życia dziecka, do zapewnienia mu
  pełnego radości, pozbawionego napięć dzieciństwa, pomimo występującej
  niepełnosprawności lub zaburzeń rozwoju.
 • Przygotowanie dziecka do korzystania z edukacji i współżycia w grupie.
 • Pomoc rodzicom w osiąganiu poczucia kompetencji rodzicielskich i satysfakcji w procesie wychowania.

W terapii wykorzystujemy nowoczesne metody i ich elementy, wspomagające rozwój dziecka:

 • neurorozwojowa koncepcja terapeutyczna wg Castillo Moralesa,
 • neurofunkcjonalna reorganizacja Padovan,
 • metoda Vojty, NDT-Bobath,
 • metoda ergoterapii,
 • integracja odruchów twarzy S. Masgutowej,
 • stosowana analiza zachowania,
 • integracja sensoryczna,
 • Ruch Rozwijający W. Sherborne,
 • metoda Felicji Affolter,
 • kinezjologia edukacyjna Denissona,
 • program TEACCH,
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
 • Programy Aktywności Knillów,
 • symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania,
 • zajęcia w Sali Doświadczania Świata i Integracji Sensorycznej

Dysponujemy bardzo dobrze wyposażoną bazą lokalową i dydaktyczną.

 

Skip to content