Menu

Przedszkole specjalne dla dzieci

Przedszkole specjalne dla dzieci (od 3 do 7 roku życia z możliwością odroczenia od obowiązku szkolnego do 9 roku życia) z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami oraz autyzmem.

 

Przedszkole jest czynne w godzinach 6.45 – 16:00.

Nauka odbywa się w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego i Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne (IPET) opracowane przez specjalistów na podstawie diagnozy i oceny aktualnego funkcjonowania ucznia.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA PRACY PRZEDSZKOLA

 • 7:00 – 8:30 Schodzenie się dzieci. Indywidualne rozmowy z rodzicami.
 • 8:30 – 8:45 Czynności higieniczno – porządkowe.
 • 8:45 – 9:00 Spożywanie posiłku – śniadanie.
 • 9:00 – 9:15 Dowolne zabawy edukacyjne.
 • 9:15 – 9:45 Poranny krąg – stymulacja polisensoryczna
 • 9:45 – 10:30 Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej.
 • 11:30 – 12:00 Spacer, zabawy na placu zabaw.
 • 12:00 – 12:15 Czynności higieniczno – porządkowe.
 • 12:15 – 12:45 Spożywanie posiłku – Obiad.
 • 12:45 – 13:00 Leżakowanie, relaksacja, słuchanie bajek/opowiadań.
 • 13:00 – 13:30 Praca różnymi metodami aktywności.
 • 13:30 – 14:00 Zabawy logopedyczne/Zajęcia usprawniające komunikację i kompetencje społeczne.
 • 14:00 – 14:30 Dowolne zabawy dzieci w grupie.
 • 14:30 – 15:00 Zajęcia plastyczne.
 • 15:00 – 15:15 Czynności higieniczno – porządkowe.
 • 15:15 – 15:30 Zindywidualizowane zajęcia edukacyjno – terapeutyczne
 • 15:30 – 16:00 Ćwiczenia relaksacyjne, odprężające, czytanie bajek, odpoczynek

 

Główne założenia pracy edukacyjno-terapeutycznej

 • Rozwijanie umiejętności oraz poszerzanie wiedzy potrzebnej w życiu codziennym oraz w dalszej edukacji.
 • Kształtowanie, rozwijanie, utrwalanie poprawnych zachowań, umiejętności społecznych w relacjach z rówieśnikami i osobami dorosłymi.
 • Stwarzanie warunków dających poczucie bezpieczeństwa i sukcesu, a także sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce.
 • Rozwijanie dziecięcej wiedzy na temat otaczającego świata poprzez wielozmysłową i wszechstronną stymulację.
 • Rozwijanie twórczej aktywności dzieci poprzez ćwiczenia sprawności manualnej, orientacji przestrzennej, koordynacji: wzrokowo-ruchowej, słuchowo-ruchowej, słuchowo-wzrokowej i koncentracji uwagi.
 • Stymulowanie i rozwijanie sprawności fizycznej dzieci poprzez organizowanie ćwiczeń ogólnorozwojowych oraz zabaw i gier ruchowych.
 • Kształtowanie i doskonalenie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, plastykę, taniec.
 • Doskonalenie umiejętności samoobsługowych związanych z ubieraniem się, jedzeniem, higieną osobistą oraz czynnościami fizjologicznymi.
 • Rozwijanie społeczno-emocjonalnej sfery rozwoju dziecka.
 • Usprawnianie zaburzonych funkcji oraz stymulowanie funkcji prawidłowych.
 • Każdy uczeń w zależności od potrzeb objęty jest pomocą: rewalidacyjną, logopedyczną, rehabilitacyjną, pedagogiczną – psychologiczną oraz programem zajęć specjalistycznych (ORL)
 • W celu uzyskania optymalnego rozwoju uczniów nauczyciele stosują specjalistyczne metody pracy

 

Skip to content