• INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 22.12.2020 r. (podgląd)

PROGRAM ZA ŻYCIEM (zobacz)

 

Program: Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021

Całkowita wartość wynosi: 1.508.700,00 zł

Kwota dofinansowania: 1.508.700,00 zł

Głównym celem programu jest wskazywanie i organizowanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz innych specjalności.

Grupy docelowe stanowią dzieci w wieku od 0-6 lat (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci od 0-3 lat) posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka i/lub zaświadczenie lekarskie (zgodne z ustawą „Za życiem”) i/lub orzeczenie o niepełnosprawności.

Realizowane zadanie: zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach realizacji Programu „Za życiem”.

Zgodnie z założeniami programu w siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3 utworzony został ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy. Do zadań ośrodka należy udzielanie rodzicom informacji dotyczących problemów rozwojowych dziecka oraz wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom. Wskazywane są właściwe dla dziecka i jego rodziny formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

Koordynowane jest korzystanie z usług specjalistów, w tym zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach, monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom oraz prowadzenie akcji informacyjnych. Do zadań należy także organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka. Prowadzone są zajęcia psychologiczne, pedagogiczne, pedagogiczno-terapeutyczne, fizjoterapeutyczne, EEG Biofeedback i dogoterapia oraz specjalistyczne usługi medyczne: lekarz neurolog i lekarz rehabilitacji medycznej.

 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 17.12.2020 r. (podgląd)

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI Z DNIA 09.12.2020 r. (podgląd)

 • WYKAZ DOKUMENTÓW:
 • SIWZ (podgląd)                                                                                                                           
 • Załącznik nr 1 do SIWZ – Uslugi psychologiczne (podgląd)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ – Usługi usprawniania komunikacji i uwagi C-Eye (podgląd)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ – Usługi pedagogiczne – opiekun/ rodzic/ dzieci (podgląd)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Usługi logopedyczne- audiolog (podgląd)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ –Usługi logopedyczne – neurologopedia (podgląd)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Usługi fizjoterapeutyczne terapia nieprorozwojowa NDT   (podgląd)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ –Usługi fizjoterapeutyczne (podgląd)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Terapia EEG Biofeedback (podgląd)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ Usługi lekarza lekarz wad postawy (podgląd)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ – Usługi grupowe psychologiczne (podgląd)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ –Usługi grupowe psychodietetyki z elementami aktywności fizycznej (podgląd)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ – Usługi grupowe logopedyczne (podgląd)
 • Załącznik nr 13 – OŚWIADCZENIE DOT.WARUNKÓW (podgląd)
 • Załącznik nr 14 – OŚWIADCZENIE DOT.WYKLUCZENIA (podgląd)
 • Załącznik nr 15 -OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ (podgląd)
 • załącznik nr 16 do SIWZ – Wykaz osób realizujących zamówienie (podgląd)
 • Załącznik nr 17 a – PROJEKT UMOWY DLA FIRM (podgląd)
 • Załącznik nr 17 b – PROJEKT UMOWY – UMOWA ZLECENIE (podgląd)
 • Załącznik nr 17 c -PROJEKT UMOWY – UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (podgląd)
 • Załącznik nr 18a i 18b do SIWZ (podgląd)
 • Załącznik nr 19 do SIWZ – OŚWIADCZENIE o nie prowadzeniu działalności gospodarczej (podgląd)

   

 

Powiatowy Ośrodek Koordynacyjno- Rehabilitacyjno- Opiekuńczy w ramach realizacji Programu „Za Życiem”

organizuje następujące formy wsparcia dla uczestników programu:

A) Poradnictwo

– udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;

– wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

– prowadzenie akcji informacyjnych;

B) Pomoc

– wskazywanie i organizowanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz innych specjalności;

C) Koordynacja

– koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym: zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach;

– monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

DLA KOGO?

 • Dla dzieci głównie z powiatu świdnickiego w wieku od 0-6 lat (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci od 0-3lat),
 • Dla dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka i/lub zaświadczenie lekarskie (zgodne z ustawą „Za życiem”) i/lub orzeczenie o niepełnosprawności.

NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA:

Należy: pobrać i wypełnić:

 • Deklarację uczestnictwa w Programie „Za Życiem” (pobierz)
 • załącznik nr 1- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych własnych oraz mojego dziecka a także na wykorzystanie wizerunku dziecka korzystającego z Programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka  (pobierz)

Ponadto należy:

 1. Należy zapoznać się z regulaminem uczestnictwa (do wglądu)
 2. Dostarczyć oryginał lub kserokopię/za potwierdzeniem oryginału:
 • opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka i/lub,
 • zaświadczenia lekarskiego (zgodnego z ustawą „Za życiem”) (pobierz zaświadczenie) i/lub
 • orzeczenia o niepełnosprawności

Więcej informacji na temat “Jak prawidłowo wystawić zaświadczenie lekarskie osobom uprawnionym zgodnie z ustawą „Za życiem” tutaj.

ZAPEWNIAMY:

– konsultacje lekarskie (lekarza rehabilitacji medycznej, neurologa dziecięcego),

– konsultacje specjalistyczne wg zleceń lekarza : logopedy, pedagoga, fizjotereapeuty, psychologa,

– sesje dogoterapeutyczne,

– sesje EEG i RSA biofeedback.

 

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019 (podgląd)

 

Skip to content