Menu

Na co dzień nad prawidłowym rozwojem dzieci czuwają:

 

 • A.Adamczyk -logopeda, neurologopeda

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, kierunek pedagogiczny z edukacją wczesnoszkolną. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – Neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną, certyfikowany diagnosta Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, instruktor masażu Shantala, terapeuta miofunkcjonalny. Zajmuje się diagnozą oraz terapią opóźnionego rozwoju mowy, wspomaganiem rozwoju u dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji, terapią dzieci ze spektrum autyzmu oraz rzadkimi chorobami genetycznymi. Stale pogłębia swoją wiedzę i umiejętności w szkoleniach z zakresu logopedii i neurologopedii.

 • J.Bolewska – psycholog

Z wykształcenia jest psychologiem, pedagogiem specjalnym oraz trenerem interpersonalnym. Ukończyła Uniwersytet Wrocławski na wydziale psychologii, Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr- przygotowanie pedagogiczne, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii- psychologia sądowa i terapia dzieci i młodzieży, Wyższą Szkołę Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi- Oligofrenopedagogika ze spektrum autyzmu, a także Szkołę Trenerów Interpersonalnych. Głównym celem i sensem jej pracy jest możliwość uczestniczenia i wspierania rozwoju dzieci od najwcześniejszych chwil życia. Zajmuje się diagnozowaniem potencjału dziecka oraz jego potrzeb, planowaniem i realizacją wsparcia rozwoju oraz udzielaniem wsparcia rodzinie dziecka. Prowadzi konsultacje indywidualne, rodzinne oraz grupę wsparcia dla rodziców.

 • A. Bobrowska – pedagog specjalny

Terapeutka jest absolwentką studiów specjalistycznych: Porozumiewanie się osób niemówiących – komunikacja alternatywna i wspomagająca –terapeuta AAC, Rewalidacja – uprawnienia pedagoga specjalnego, Wczesne Wspomaganie Rozwoju i Edukacja Dziecka Autyzmem – terapeuta dziecka z autyzmem oraz posiada tytuł magistra pedagogiki i licencjat z fizjoterapii. W pracy z dziećmi wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie i wiedzę zdobytą podczas szkoleń z zakresu diagnozy narzędziami: M-CHAT- R/F, PEP-R Schoplera, KOZE, KORP; szkoleń z zakresu terapii: Grafomotoryka w oparciu o Program Terapii Ręki, HANDLE, Program The Son-Rise, Trening Umiejętności Społecznych i Komunikacyjnych, Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, rozwijania umiejętności zabawy u dzieci z autyzmem. Posiada także certyfikaty uprawniające do prowadzenia terapii i modelowania zachowań komunikacyjnych z wykorzystaniem MAKATON-u i PECS. Ponadto dbając o holistyczny rozwój dziecka opiera się na wiedzy zdobytej w specjalistycznych szkoleniach praktycznych z zakresu Integracji Sensorycznej Ayres, analizy ruchu, koncepcji Bobath i tensegracji. Prowadząc zajęcia bazuje na metodach aktywnych, tj.: Zabawach Fundamentalnych, Edukacji przez ruch, stymulacji multisensorycznej, muzykoterapii wg Batii Strauss, sensoplastyce, projektowaniu gier planszowych i kodowaniu. W ramach wczesnego wspomagania otacza terapią i opieką dzieci przedszkolne i młodsze z różnorodnymi potrzebami rozwojowymi m.in. zespołami genetycznymi, trudnościami w porozumiewaniu się, ze spektru autyzmu, zaburzeniami ośrodkowej koordynacji nerwowej.

 • N.  Bryg – psycholog

Z wykształcenia jestem psychologiem. Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie o specjalności klinicznej.
Pierwsze doświadczenie w pracy zawodowej zdobywałam pracując z rodzinami w kryzysie, rodzinami wieloproblemowymi, dysfunkcyjnymi, osobami uzależnionymi  oraz jako interwent kryzysowy, mediator. Poszukując swojej drogi, widząc ogrom trudności a tym samym odpowiadając na potrzeby rynku  systematycznie podnosiłam swoje kwalifikacje. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu tyflopedagogiki, surdopedagogiki z rewalidacją, oligofrenopadagogikę. Dodatkowo ukończyłam wiele szkoleń i specjalistycznych kursów w tym min : Programowanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych u dzieci ze spektrum zab. autystycznych (TUS), Zaburzenia sensomotoryczne i nieprawidłowości w rozwoju, zachowaniu i interakcji w I i II r. życia, Diagnoza i terapia wzroku we Wczesnym Wspomaganiu,  Jestem Terapeutą Integracji Sensorycznej I i II stopnia, Psychomotoryczką, terapeutą WWRD.
Po latach praktyki podjęłam wyzwanie jakim jest praca skoncentrowana na  wspieraniu  osób niepełnosprawnością  intelektualną, niepełnosprawnych ruchowo, oraz osób w spektrum. Głównym celem mojej pracy jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju człowieka od najmłodszych  lat, bazowanie na jego mocnych stronach, potencjale, który w nim drzemie, dopingowanie i motywowaniu go do podejmowania wyzwań rozwojowych, zwiększania samodzielności w życiu codziennym. Nieodzownym elementem pracy z osobą z trudnościami jest bezpośrednia praca ze środowiskiem rodzinnym, wspieranie rodziców/opiekunów, konsultowanie w sytuacjach trudnych, kryzysowych poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań możliwych do wprowadzania zmian w całym systemie rodzinnym.

 • A.Czernicka -oligofrenopedagog
Ukończyłam studia magisterskie z zakresu pedagogiki- Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką na Uniwersytecie Opolskim, oraz studia podyplomowe: Wczesne  wieloaspektowe wspomaganie rozwoju małego dziecka, wczesna interwencja. Jestem certyfikowanym terapeutą Psychomotoryki, Integracji Sensorycznej I i II stopnia, Terapii ręki , a także diagnostą Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej. Swoje kompetencje podnoszę na bieżąco poprzez udział w szkoleniach i kursach. Ukończyłam m.in  ” Programowanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych u dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych (TUS)”, “Program rozwoju Komunikacji MAKATON, ” ” PECS- poziom 1″ ” Zaburzenia sensomotoryczne i nieprawidłowości w rozwoju, zachowaniu i interakcji w 1 i 2 roku życia”, ” Diagnoza i terapia wzroku we wczesnym wspomaganiu” ” Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne”, “Sensoplastyka” i  wiele innych. Od kilkunastu lat pracuję z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną ruchowo i intelektualnie, w spektrum oraz z dziećmi w ramach WWRD. W  terapii wykorzystuję różnorodne metody pracy dostosowane do indywidualnych możliwości każdego dziecka. Bazuję na  potencjale dziecka, jego mocnych stronach oraz podążam za jego potrzebami. Istotnym elementem w całym procesie wspierania dziecka w ramach terapii WWRD jest dla mnie współpraca ze środowiskiem rodzinnym.
 • B. Janik 

Absolwentka studiów pedagogicznych o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz studiów podyplomowych w zakresie logopedii z emisją głosu w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką oraz terapią logopedyczną dzieci. Na co dzień nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

 • G.Kukuła

absolwentka pedagogiki, logopedii z komunikacją alternatywną, z długoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Mowa pozwala na wyrażanie siebie w każdym możliwym aspekcie życia. Cieszę się, że w swojej pracy mogę towarzyszyć dzieciom w dochodzeniu „do słowa” , wyrażania siebie w aspekcie werbalnym.

 • H.Oberman – oligofrenopedagog, specjalista ds. żywienia

Pedagog specjalny, rewalidator, absolwentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika rewalidacyjna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. To właśnie tam zdobyła swoje doświadczenie w pracy z dziećmi z różnorodną niepełnosprawnością, a szczególnie niesłyszących i niedosłyszących. Poza tym ukończyła studia podyplomowe z zakresu Poradnictwa i Pomocy Psychologicznej na UJ w Krakowie oraz studia podyplomowe z zakresu Psychodietetyki na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Obecnie nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej w Świdnicy, z wieloletnim doświadczeniem wspomagania dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na spektrum autyzm, wadę słuchu, wadę wzroku, afazję, niepełnosprawność ruchową. Absolwentka wielu szkoleń i kursów traktujących o niepełnosprawności i interdyscyplinarnym podejściu do nauczania i wspomagania, a także żywienia i zdrowych nawyków żywieniowych rodziny. Autorka programów indywidualnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Działaczka na rzecz szeroko pojętej integracji społecznej.

„ Prywatnie jestem żoną, matką dwójki dzieci, w tym córki z niepełnosprawnością. Poza tym sama jestem wysoko funkcjonującą osobą z głębokim niedosłuchem. Stąd dzielenie się własnym doświadczeniem i praktyką w pokonywaniu barier jest świetnym elementem nauczania.”

 • B.Ostrowska – logopeda, neurologopeda kliniczny, filolog

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, dyplomowany terapeuta Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan, terapeuta czaszkowo – krzyżowy, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, certyfikowany diagnosta Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, dyplomowany specjalista emisji głosu, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny. Stale aktualizujący wiedzę członek Polskiego Związku Terapeutów Integracji Sensorycznej i Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Terapeutka ukończyła liczne kursy i szkolenia doskonalące. Posiada długoletnie doświadczenie w pracy zawodowej. Specjalizuje się w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej oraz neurologopedycznej, terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, terapii dzieci ze spektrum autyzmu i zaburzeniami zachowania, z zespołami genetycznymi oraz zaburzeniami neurologicznymi, z zaburzeniami płynności mowy, problemami dysfagicznymi oraz zaburzeniami jedzenia, z problemami dyslektycznymi i problemami w nauce.

 • M. Puchalska- Przypek

Absolwentka studiów II stopnia o specjalności: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Ukończyłam studia podyplomowe na kierunkach: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna z pedagogiką szkolną  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami integracji sensoryczna. Zajmuję się diagnozą i terapią pedagogiczną, jak również specjalizuje się we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka. Na co dzień oligofrenopedagog w szkole specjalnej.

 • D. Piątkowska

Ukończyłam studia magisterskie z zakresu logopedii ze specjalizacją neurologopedia na Uniwersytecie Gdańskim, studia podyplomowe z zakresu wczesnej interwencji logopedycznej również na Uniwersytecie Gdańskim, a także studia podyplomowe – oligofrenopedagogika. Dodatkowo swoje kompetencje stale podnosiłam tak, aby praca z dziećmi i młodzieżą była efektywna. Podczas kursów i szkoleń zdobyłam wiedzę m.in. z zakresu modelowania zachowań językowych MAKATON, PECS, psychomotoryki, zaburzeń integracji sensorycznej, kinesjotapingu, masażu Shantala, elektrostymulacji, mioterapii. Od wielu lat pracuję  z małymi dziećmi oraz z osobami z różnorodną niepełnosprawnością. Zajmuję się profilaktyką, diagnozowaniem i terapią dzieci i młodzieży  z zaburzeniami mowy, prowadzę badania diagnostyczno-prognostyczne oraz zajęcia logopedyczne, mające na celu likwidację lub ograniczenie zakłóceń komunikacji językowej w zakresie mowy i pisma. Prowadzę działania profilaktyczne oraz współpracuję z najbliższym środowiskiem dzieci i młodzieży, w celu osiągnięcia trwałego sukcesu terapeutycznego, dbam o sprawność językową osób z zaburzoną komunikacją językową.

 • B. Piątkowski fizjoterapeuta, masażysta, oligofrenopedagog

Wykształcenie na kierunku fizjoterapeuta zdobył w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku (licencjat) oraz Wyższej Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu (studia magisterskie). Tytuł technika masażysty zdobył w Medycznej Szkole Policealnej. Stale poszerza swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach i szkoleniach doskonalących umiejętności zawodowe z zakresu fizjoterapii oraz technik masażu. Jest wykwalifikowanym terapeutą metody FITS polegającej na terapii dzieci z wadami postawy, skoliozami oraz chorobą Scheuermanna. W swojej pracy wykorzystuje również elementy terapii powięziowej. Dodatkowo specjalizuje się w kinezytapingu, normalizowaniu napięcia mięśniowego, korekcie ustawienia stóp i kolan w pozycjach niskich oraz korygowaniu wad postawy u najmłodszych pacjentów. Swoje doświadczenie zdobywał zarówno podczas wielu godzin praktyk w szpitalach, domach opieki społecznej, zakładach opieki leczniczej i centrach rehabilitacji, jak i podczas pracy zawodowej na wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, w centrum rehabilitacyjnym oraz w prywatnych gabinetach masażu.

 • D.Rybka – fizjoterapeutka

Jestem Magistrem Fizjoterapii,  Absolwentką Akademii Medycznej we Wrocławiu.  Priorytetem jest dla mnie wielokierunkowa fizjoterapia nastawiona na dysfunkcje dziecka oraz współpraca z innymi specjalistami i rodzicami w celu udzielenia kompleksowej pomocy.W pracy stosuję metody : Vojty , PNF, FDM, Spiralnej Stabilizacji Mięśniowej, Kinesiotaping, Zoga Movement therapy oraz Trójpłaszczyznową Terapię Manualną Stóp wg. Barbary Zukunft – Huber.Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych szkoleniach z zakresu fizjoterapii jak i pedagogiki ( AAC, MarteMeo).

 • A. Stanejko

Pedagog specjalny w SP2 w Świdnicy. Ukończona pedagogika w zakresie  nauczania początkowego -specjalność nauczycielska- studia dzienne na Uniwersytecie Opolskim w Opolu. Studia podyplomowe; Akademia Wychowania Fizycznego  we Wrocławiu,  wychowanie fizyczne dla nauczycieli oraz gimnastyka korekcyjna, socjoterapia i terapia pedagogiczna, metodyka wspomagania komunikacji językowej uczniów.

KURSY KWALIFIKACYJNE:

Oligofrenopedagogika
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i stopnia II
 • Trener wspomagania
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • „Redukcja Stresu Oparta na Uważności ”
  – Mindfulness based Stress Reduction wg programu prof. Jona Kabat-Zinna
 • Uważność z klasą, certyfikowany kurs uprawniający do pracy z dziećmi
 • Krople Uważności – program do pracy z dziećmi

 

 • D.Trząstkowska-Kalousekpedagog specjalny

Ukończone studia na Uniwersytecie Gdańskim, logopeda kliniczny – absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu, ukończone studia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na DWS TWP, ukończone studia z zakresu Psychologicznego Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami- Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W swojej pracy stosuje metodę Integracji Sensorycznej, metodę Delacato, metodę Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne. ( ukończone kursy i szkolenia). Stale pogłębia swoją wiedzę na temat autyzmu – ukończone 3 stopniowe szkolenie z zakresu Terapii Behawioralnej. Jako metodę wspierającą rozwój dziecka stosuje terapię EEG Biofeedback. W pracy z małym dzieckiem kieruje się holistycznym podejściem do rozwoju, wykorzystuje metody neurofizjologiczne, interesuje się wpływem diety na rozwój dziecka.

 • A.Taratuta – logopeda, oligofrenopedagog

Ukończyła studia pedagogiczne o specjalności edukacja wczesnoszkolna na Uniwersytecie Zielonogórskim, podyplomowe studia w zakresie logopedii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła także studia podyplomowe o kierunku rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu. Specjalizuje się w prowadzeniu terapii logopedycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zajmuje się terapią zaburzeń mowy i komunikacji. Nadal rozwija praktykę logopedyczną poprzez pracę z dziećmi z różnymi zaburzeniami w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Swoje doświadczenie logopedyczne nieustannie pogłębia poprzez uczestnictwo w szkoleniach poszerzających wiedzę i podnoszących kwalifikacje. Ukończyła szkolenie w zakresie terapii sensomotorycznej i korekty dysfunkcji ustno – twarzowych we Wrocławiu.

 • G.Walczak – fizjoterapeuta, oligofrenopedagog

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, certyfikowany terapeuta neurorozwojowej terapii NDT Bobath oraz Integracji Sensorycznej. Ukończył liczne kursy i szkolenia m.in.: “zastosowanie masażu tensegracyjnego u dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym”, “program szkolny integracji odruchów wg dr Sally Goddard”, “neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi”. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, zarówno fizycznie jak i intelektualnie. Od lat ściśle związany z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka – lider zespołu ds. WWRdZ.

 • J.Wiraszka – fizjoterapeuta, oligofrenopedagog

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, oligofrenopedagog, terapeutka SI, certyfikowany terapeuta NDT- Bobath, wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi, Terapeutka FOI, DNS, MCkenzi, masażu tensegracji, masażu medycznego w Mózgowym Porażeniu Dziecięcym, od kilku lat nauczyciel prowadzący terapię we Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka, prowadzący zajęcia rewalidacyjne: usprawniania narządy ruchu z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną.

 • M.Zając – logopeda kliniczny, filolog, oligofrenopedagog

Ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Podyplomowe Studia na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu na kierunku: logopedia kliniczna oraz neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką oraz terapią logopedyczną dzieci. Stale pogłębia swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach z zakresu logopedii, aby prowadzone przez nią terapie były jak najefektywniejsze. Tworzy indywidualne plany terapii, dostosowane do potrzeb i możliwości każdego dziecka.

 

 

Skip to content