Na co dzień nad prawidłowym rozwojem dzieci czuwają:

 

J.Bolewska – psycholog

Z wykształcenia jest psychologiem, pedagogiem specjalnym oraz trenerem interpersonalnym. Ukończyła Uniwersytet Wrocławski na wydziale psychologii, Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr- przygotowanie pedagogiczne, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii- psychologia sądowa i terapia dzieci i młodzieży, Wyższą Szkołę Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi- Oligofrenopedagogika ze spektrum autyzmu, a także Szkołę Trenerów Interpersonalnych. Głównym celem i sensem jej pracy jest możliwość uczestniczenia i wspierania rozwoju dzieci od najwcześniejszych chwil życia. Zajmuje się diagnozowaniem potencjału dziecka oraz jego potrzeb, planowaniem i realizacją wsparcia rozwoju oraz udzielaniem wsparcia rodzinie dziecka. Prowadzi konsultacje indywidualne, rodzinne oraz grupę wsparcia dla rodziców.

A.Bobrowska – pedagog specjalny

Terapeutka jest absolwentką studiów specjalistycznych: Porozumiewanie się osób niemówiących – komunikacja alternatywna i wspomagająca –terapeuta AAC, Rewalidacja – uprawnienia pedagoga specjalnego, Wczesne Wspomaganie Rozwoju i Edukacja Dziecka Autyzmem – terapeuta dziecka z autyzmem oraz posiada tytuł magistra pedagogiki i licencjat z fizjoterapii. W pracy z dziećmi wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie i wiedzę zdobytą podczas szkoleń z zakresu diagnozy narzędziami: M-CHAT- R/F, PEP-R Schoplera, KOZE, KORP; szkoleń z zakresu terapii: Grafomotoryka w oparciu o Program Terapii Ręki, HANDLE, Program The Son-Rise, Trening Umiejętności Społecznych i Komunikacyjnych, Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, rozwijania umiejętności zabawy u dzieci z autyzmem. Posiada także certyfikaty uprawniające do prowadzenia terapii i modelowania zachowań komunikacyjnych z wykorzystaniem MAKATON-u i PECS. Ponadto dbając o holistyczny rozwój dziecka opiera się na wiedzy zdobytej w specjalistycznych szkoleniach praktycznych z zakresu Integracji Sensorycznej Ayres, analizy ruchu, koncepcji Bobath i tensegracji. Prowadząc zajęcia bazuje na metodach aktywnych, tj.: Zabawach Fundamentalnych, Edukacji przez ruch, stymulacji multisensorycznej, muzykoterapii wg Batii Strauss, sensoplastyce, projektowaniu gier planszowych i kodowaniu. W ramach wczesnego wspomagania otacza terapią i opieką dzieci przedszkolne i młodsze z różnorodnymi potrzebami rozwojowymi m.in. zespołami genetycznymi, trudnościami w porozumiewaniu się, ze spektru autyzmu, zaburzeniami ośrodkowej koordynacji nerwowej.

A.Brzegowa – pedagog specjalny

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, oraz studiów podyplomowych z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka we Wrocławiu. Ukończyła 3-stopniowe szkolenie „Terapia behawioralna dzieci i młodzieży” w Gdańsku, kurs Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się AAC w Krakowie, kurs Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi
z problemami rozwojowymi. W ramach wczesnego wspomagania otacza terapią i opieką dzieci przedszkolne, przygotowując je do podjęcia obowiązku szkolnego.

A.Dziedzic – logopeda, audiolog

Ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki (specjalność pedagogika specjalna
z logopedią) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz studia licencjackie
z logopedii z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwentka studiów doktoranckich z zakresu pedagogiki. Aktualnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych: neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.Zajmuje się programowaniem rozwoju językowego u dzieci
z zaburzeniami mowy i komunikacji, głównie dzieci z uszkodzeniami narządu słuchu. Członek Polskiego Stowarzyszenia Metody Fonogestów , Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących KUL. Autorka kilku artykułów naukowych dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z wadą słuchu. Od kilku lat związana z międzynarodowym ruchem “Wiara i Światło”.

H.Oberman – oligofrenopedagog, specjalista ds. żywienia

Pedagog specjalny, rewalidator, absolwentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika rewalidacyjna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. To właśnie tam zdobyła swoje doświadczenie w pracy z dziećmi z różnorodną niepełnosprawnością, a szczególnie niesłyszących i niedosłyszących. Poza tym ukończyła studia podyplomowe z zakresu Poradnictwa i Pomocy Psychologicznej na UJ w Krakowie oraz studia podyplomowe z zakresu Psychodietetyki na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Obecnie nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej w Świdnicy, z wieloletnim doświadczeniem wspomagania dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na spektrum autyzm, wadę słuchu, wadę wzroku, afazję, niepełnosprawność ruchową. Absolwentka wielu szkoleń i kursów traktujących o niepełnosprawności i interdyscyplinarnym podejściu do nauczania i wspomagania, a także żywienia i zdrowych nawyków żywieniowych rodziny. Autorka programów indywidualnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Działaczka na rzecz szeroko pojętej integracji społecznej.

„ Prywatnie jestem żoną, matką dwójki dzieci, w tym córki z niepełnosprawnością. Poza tym sama jestem wysoko funkcjonującą osobą z głębokim niedosłuchem. Stąd dzielenie się własnym doświadczeniem i praktyką w pokonywaniu barier jest świetnym elementem nauczania.”

B.Ostrowska – logopeda, neurologopeda kliniczny, filolog

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, dyplomowany terapeuta Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan, terapeuta czaszkowo – krzyżowy, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, certyfikowany diagnosta Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, dyplomowany specjalista emisji głosu, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny. Stale aktualizujący wiedzę członek Polskiego Związku Terapeutów Integracji Sensorycznej i Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Terapeutka ukończyła liczne kursy i szkolenia doskonalące. Posiada długoletnie doświadczenie w pracy zawodowej. Specjalizuje się w zakresie diagnozy
i terapii logopedycznej oraz neurologopedycznej, terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, terapii dzieci ze spektrum autyzmu i zaburzeniami zachowania, z zespołami genetycznymi oraz zaburzeniami neurologicznymi, z zaburzeniami płynności mowy, problemami dysfagicznymi oraz zaburzeniami jedzenia, z problemami dyslektycznymi i problemami w nauce.

B.Piątkowski fizjoterapeuta, masażysta, oligofrenopedagog

Wykształcenie na kierunku fizjoterapeuta zdobył w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku (licencjat) oraz Wyższej Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu (studia magisterskie). Tytuł technika masażysty zdobył w Medycznej Szkole Policealnej. Stale poszerza swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach i szkoleniach doskonalących umiejętności zawodowe z zakresu fizjoterapii oraz technik masażu. Jest wykwalifikowanym terapeutą metody FITS polegającej na terapii dzieci z wadami postawy, skoliozami oraz chorobą Scheuermanna. W swojej pracy wykorzystuje również elementy terapii powięziowej. Dodatkowo specjalizuje się w kinezytapingu, normalizowaniu napięcia mięśniowego, korekcie ustawienia stóp i kolan w pozycjach niskich oraz korygowaniu wad postawy u najmłodszych pacjentów. Swoje doświadczenie zdobywał zarówno podczas wielu godzin praktyk w szpitalach, domach opieki społecznej, zakładach opieki leczniczej i centrach rehabilitacji, jak i podczas pracy zawodowej na wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, w centrum rehabilitacyjnym oraz w prywatnych gabinetach masażu.

D.Trząstkowska-Kalousekpedagog specjalny

Ukończone studia na Uniwersytecie Gdańskim, logopeda kliniczny – absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu, ukończone studia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na DWS TWP, ukończone studia z zakresu Psychologicznego Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami- Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W swojej pracy stosuje metodę Integracji Sensorycznej, metodę Delacato, metodę Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne. ( ukończone kursy i szkolenia). Stale pogłębia swoją wiedzę na temat autyzmu – ukończone 3 stopniowe szkolenie z zakresu Terapii Behawioralnej. Jako metodę wspierającą rozwój dziecka stosuje terapię EEG Biofeedback. W pracy z małym dzieckiem kieruje się holistycznym podejściem do rozwoju, wykorzystuje metody neurofizjologiczne, interesuje się wpływem diety na rozwój dziecka.

A.Taratuta – logopeda, oligofrenopedagog

Ukończyła studia pedagogiczne o specjalności edukacja wczesnoszkolna na Uniwersytecie Zielonogórskim, podyplomowe studia w zakresie logopedii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła także studia podyplomowe o kierunku rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu. Specjalizuje się w prowadzeniu terapii logopedycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zajmuje się terapią zaburzeń mowy i komunikacji. Nadal rozwija praktykę logopedyczną poprzez pracę z dziećmi z różnymi zaburzeniami w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Swoje doświadczenie logopedyczne nieustannie pogłębia poprzez uczestnictwo w szkoleniach poszerzających wiedzę i podnoszących kwalifikacje. Ukończyła szkolenie w zakresie terapii sensomotorycznej i korekty dysfunkcji ustno – twarzowych we Wrocławiu.

G.Walczak – fizjoterapeuta, oligofrenopedagog

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, certyfikowany terapeuta neurorozwojowej terapii NDT Bobath oraz Integracji Sensorycznej. Ukończył liczne kursy i szkolenia m.in.: „zastosowanie masażu tensegracyjnego u dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym”, „program szkolny integracji odruchów wg dr Sally Goddard”, „neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi”. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, zarówno fizycznie jak i intelektualnie. Od lat ściśle związany z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka – lider zespołu ds. WWRdZ.

J.Wiraszka – fizjoterapeuta, oligofrenopedagog

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, oligofrenopedagog, terapeutka SI, certyfikowany terapeuta NDT- Bobath, wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi, Terapeutka FOI, DNS, MCkenzi, masażu tensegracji, masażu medycznego w Mózgowym Porażeniu Dziecięcym, od kilku lat nauczyciel prowadzący terapię we Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka, prowadzący zajęcia rewalidacyjne: usprawniania narządy ruchu z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną.

M.Zając – logopeda kliniczny, filolog, oligofrenopedagog

Ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Podyplomowe Studia na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu na kierunku: logopedia kliniczna oraz neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką oraz terapią logopedyczną dzieci. Stale pogłębia swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach z zakresu logopedii, aby prowadzone przez nią terapie były jak najefektywniejsze. Tworzy indywidualne plany terapii, dostosowane do potrzeb i możliwości każdego dziecka.

 

 

Skip to content