Menu

REGULAMIN PROWADZENIA ZAJĘĆ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

REALIZOWANYCH W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH
W ŚWIDNICY

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59,949,2203);

Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r., poz. 1575);

Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Dz. U. z 2017 r., poz. 1635);

Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (DZ. U. z 2017 r., poz. 1646, z późn. zm.);

 1. CELE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

Celem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest pobudzanie psychofizycznego i społecznego rozwoju dziecka od wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole prowadzonego z dzieckiem i jego rodziną.

 1. WYMAGANIA PODMIOTU REALIZUJĄCEGO ZAJĘCIA
 1. Szkoła może realizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organem prowadzącym gdy:
 1. Dziecko posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną;
 2. Ma możliwość realizacji zaleceń zawartych w opinii;
 3. Zatrudnia kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje;
 4. Dysponuje środkami dydaktycznymi i sprzętem specjalistycznym odpowiednim do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz pomieszczeniami do zajęć indywidualnych.
 1. ZADANIA DYREKTORA PLACÓWKI
 1. Dyrektor powołuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju.
 2. Ustala miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, po konsultacji ze specjalistami i na podstawie zaleceń zawartych w opinii.
 3. Ustala miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania.
 4. Koordynuje pracę zespołu lub upoważnia do tego innego nauczyciela.
 5. Odpowiada za prawidłowy przebieg i dokumentowanie działań prowadzonych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, w tym spotkań zespołu.
 1. SKŁAD ZESPOŁU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA
 1. Dyrektor placówki powołuje Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
 2. W skład zespołu wchodzą osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:
 1. Pedagog – kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, studia wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub podyplomowe studia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzenia psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego;
 2. Psycholog – jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia, w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju lub podyplomowe studia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzenia psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego;
 3. Logopeda- kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela logopedy.
 4. W razie konieczności w skład zespołu może wejść inny specjalista, np. rehabilitant w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.
 1. ZADANIA ZESPOŁU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA
 1. Ustalenie kierunków i harmonogramu działań z dzieckiem i jego rodziną uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym oraz eliminowanie barier i ograniczeń utrudniających jego funkcjonowanie.
 1. Nawiązanie współpracy z przedszkolem (do którego dziecko uczęszcza) oraz podmiotem leczniczym i ośrodkiem pomocy w celu pozyskania wsparcia medyczno- rehabilitacyjnego, a także porad i konsultacji.
 1. Opracowanie i realizowanie Indywidualnego Programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju z uwzględnieniem działań wspierających rodzinę.
 1. Ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym identyfikowanie, eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym.
 1. Analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
 1. Współpraca z rodziną:
 1. Udzielanie porad i instrukcji dotyczących pracy z dzieckiem;
 2. Udzielanie pomocy w zakresie nabywania i kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem; wzmacnianie więzi i utrwalanie właściwych reakcji na zachowanie dziecka;
 3. Udzielanie porad/konsultacji dotyczących przystosowania warunków domowych do potrzeb dziecka oraz pozyskiwania i wykorzystywania w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i sprzętu, w celu identyfikacji i eliminowania barier i ograniczeń.
 1. Szczegółowe dokumentowanie działań prowadzonych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.
 1. Organizowanie cyklicznych spotkań zespołu, które poświęcone będą omówieniu problemów dziecka i jego rodziny, ewaluacji programu, a także ustalenia dalszego przebiegu zajęć specjalistycznych dla dziecka.
 1. ZADANIA SPECJALISTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA
 1. Zadania psychologa:
 1. Przeprowadzanie diagnozy psychologicznej;
 2. Ustalenie wraz z innymi członkami zespołu indywidualnego programu wczesnego wspomagania;
 3. Prowadzenie zajęć terapeutycznych w oparciu o zalecenia z opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz własną diagnozę;
 4. Dokonywanie wraz z całym zespołem oceny postępów dziecka, w razie potrzeby w uzgodnieniu z zespołem modyfikowanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania stosownie do potrzeb i postępów dziecka;
 5. Udzielanie rodzicom/opiekunom prawnym pomocy i wsparcia w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem, wskazówek do pracy z dzieckiem.
 1. Zadania pedagoga:
 1. Przeprowadzanie diagnozy pedagogicznej;
 2. Ustalanie wraz z innymi członkami zespołu indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju;
 3. Prowadzenie zajęć terapeutycznych z dzieckiem w oparciu o zalecenia z opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz własną diagnozę;
 4. Przekazywanie rodzicom/ opiekunom prawnym wskazówek do pracy z dzieckiem w domu;
 5. Dokonywanie wraz z całym zespołem oceny postępów dziecka, w razie potrzeby w uzgodnieniu z całym zespołem modyfikowanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania stosownie do potrzeb i postępów dziecka;
 6. Udzielanie nauczycielom dziecka pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem, wskazówek do pracy z dzieckiem.
 1. Zadania logopedy:
 1. Przeprowadzenie diagnozy logopedycznej;
 2. Ustalenie wraz z innymi członkami zespołu indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju;
 3. Prowadzenie terapii logopedycznej w oparciu o zalecenia z opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i własną diagnozę z uwzględnieniem alternatywnych metod porozumiewania się;
 4. Wyznaczanie rodzicom zadań do realizacji w domu;
 5. Dokonywanie systematycznej oceny postępów dziecka, w razie potrzeby w uzgodnieniu z zespołem modyfikowanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju stosownie do potrzeb i postępów dziecka;
 6. Udzielanie nauczycielom dziecka porad i zaleceń do pracy z dzieckiem.
 1. Zadania rehabilitanta/ inny specjalista:
 1. Przeprowadzenie diagnozy;
 2. Ustalenie wraz z innymi członkami zespołu indywidualnego programu wczesnego wspomagania;
 3. Prowadzenie terapii w oparciu o zalecenia z opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i własną diagnozę;
 4. Przekazywanie rodzicom/ opiekunom prawnym wskazówek do pracy z dzieckiem w domu;
 5. Dokonywanie systematycznej oceny postępów dziecka, w razie potrzeby w uzgodnieniu z zespołem modyfikowanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju stosownie do potrzeb i postępów dziecka;
 6. Udzielanie nauczycielom dziecka porad i zaleceń do pracy z dzieckiem.
 1. DOKUMENTOWANIE DZIAŁAŃ ZESPOŁU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA
 1. Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka prowadzi następującą dokumentację:
 1. Arkusz obserwacji dziecka, który będzie zawierał m. in. ocenę sprawności dziecka w zakresie motoryki dużej, motoryki małej, percepcji, komunikacji, rozwoju emocjonalnego i zachowania, ocenę postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, informacje dotyczące poszczególnych zajęć realizowanych w ramach wczesnego wspomagania;
 2. Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Dziecka, który określa:

sposób realizacji celów rozwojowych, wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym, eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka, zakres i sposób wsparcia rodziny dziecka, zakres współpracy z innymi specjalistami – w zależności od potrzeb oraz sposób oceny postępów dziecka;

 1. Dokumentacja gromadzona przez Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju:
 1. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 2. Zarządzenie dyrektora w sprawie powołania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 3. Regulamin pracy zespołu.
 4. Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna o korzystaniu z zajęć w jednej placówce
 5. Zgoda rodzica/ prawnego opiekuna na udział dziecka w zajęciach w ramach;
 1. Inna dokumentacja dziecka dostarczona przez rodzica, bądź uzyskana w toku współpracy z innymi podmiotami uczestniczącymi w życiu dziecka.
 1. PROCEDURA OBJĘCIA DZIECI WCZESNYM WSPOMAGANIEM ROZWOJU DZIECKA
 1. Na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju przyjmowane są dzieci w wieku od urodzenia do czasu objęcia ich obowiązkiem szkolnym na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
 2. Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju odbywa się na podstawie opinii wydanej przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną i wniosku rodzica/prawnego opiekuna.
 3. Dyrektor powołuje zespół od wczesnego wspomagania rozwoju, wskazuje koordynatora i nadzoruje prawidłową realizację programu.
 4. Rekrutacja do programu wczesnego wspomagania rozwoju trwa cały rok.
 5. Kwalifikacja na zajęcia odbywa się raz w roku w sierpniu. Dokumenty po tym terminie trafiają na listę rezerwową i mogą uzyskać zajęcia w przypadku rezygnacji bądź skreślenia dziecka objętego zajęciami na dany rok.
 6. Pierwszeństwo w przyjęciu na zajęcia wczesnego wspomagania  mają dzieci:
 1. – z terenu powiatu świdnickiego,
 2. – nie objęte opieką terapeutyczną w innych ośrodkach,
 3. – kontynuujące terapię po pobycie na oddziale dziennym w ORL lub turnusie programu „Za życiem”
 4. – do 3 r.ż.
 5. – oczekujące na liście rezerwowej
 1. Zajęcia są prowadzone w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, zgodnie z potrzebami dziecka.
 2. Wymiar godzin zajęć prowadzonych z dzieckiem ustala dyrektor w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.
 3. Zajęcia prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną lub w 2 lub 3- osobowych grupach dzieci z udziałem rodziców/prawnych opiekunów.
 4. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania to Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy.
 5. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być organizowane w domu na wniosek rodzica i po pozytywnym rozpatrzeniu przez zespół wczesnego wspomagania rozwoju.
 1. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH
 1. Rodzice/ opiekunowie prawni dziecka mają prawo do:
 1. Udziału w zajęciach prowadzonych z dzieckiem oraz w zajęciach organizowanych dla rodziców/ opiekunów dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.
 2. Informacji na temat potrzeb, możliwości i postępów czynionych przez dziecko.
 3. Uzyskiwania porad, instrukcji i konsultacji dotyczących pracy z dzieckiem.
 4. Zgłaszania uwag i propozycji dotyczących Indywidualnego Programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
 5. Uzyskania opinie o aktualnym poziomie funkcjonowania dziecka- termin wydania opinii 2 tygodnie od zgłoszenia tego faktu do terapeuty bądź koordynatora.
 1. Rodzice/ opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do:
 1. Systematycznego przyprowadzania dziecka na zajęcia, zgodnie z ustalonymi terminami spotkań.
 2. Punktualnego przyprowadzania/odbierania dziecka na/z terapii.
 3. W razie choroby lub innej okoliczności uniemożliwiającej udział dziecka w zajęciach powiadomienie koordynatora lub terapeutów o nieobecności dziecka (telefonicznie, osobiście lub pisemnie)
 4. Ścisłej współpracy z zespołem specjalistów w zakresie kontynuowania terapii w warunkach domowych.
 5. Przekazywania informacji/ dokumentacji dot. stanu zdrowia dziecka, diagnoz, realizowanych innych form terapii.
 6. Nieprzyprowadzania na zajęcia dzieci chorych.
 7. Przyprowadzanie dzieci w odpowiednim stroju do pracy- luźne ubranie, skarpety.
 8. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach wynikających z harmonogramu nie ma możliwości odpracowywania zajęć (dotyczy również dni wolnych od pracy, planowanych urlopów i zwolnień lekarskich terapeutów)- wyjątek stanowi wcześniejsze min. 48 godzin zgłoszenie nieobecności dziecka oraz wolne miejsca w grafiku terapeuty w późniejszym terminie, ale nie przekraczającym danego miesiąca.
 9. W przypadku niezgłoszonej nieobecności dziecka na trzech kolejnych zajęciach, może zostać ono wykreślone lub zawieszone z/na listy uczestników zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, a na jego miejsce może zostać umówione dziecko z listy rezerwowej.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

Świdnica, ………………..

ARKUSZ OBSERWACJI DZIECKA

(rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania w wczesnego wspomagania rozwoju dziecka- Dz. U. 2017 poz. 1635)

Zespół wczesnego wspomagania w składzie:

1…………………………………………………..

2……………………………………………………

3…………………………………………………..

4…………………………………………………..

Imię i nazwisko dziecka………………………………………..

Nr opinii i data ………………………………………………….

Przedszkole………………………………………………………..

 1. Ocena sprawności dziecka w zakresie: motoryki małej, motoryki dużej, percepcji, komunikacji, rozwoju emocjonalnego i zachowania :
 1. Informacje dotyczące poszczególnych zajęć realizowanych w ramach wczesnego wspomagania: \
 1. Ocena postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających
  jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym:

INDYWIDUALNY PROGRAM WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………………

Nr opinii i data ………………………………………………………………………………….

Przedszkole do którego uczęszcza dziecko……………………………………………………..

 1. Wielospecjalistyczna diagnoza poziomu funkcjonowania dziecka z uwzględnieniem obszarów z arkusza obserwacji- po 1 miesiącu obserwacji
 1. Sposób realizacji celów rozwojowych ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania dziecka, wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu społecznym i przygotowanie do nauki w szkole, eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym:
 1. Wsparcie rodziny dziecka w zakresie realizacji programu
 1. Zakres współpracy z innymi podmiotami

Opracował zespół wczesnego wspomagania w składzie:

1.

2.

3.

4.

Świdnica, dnia…………………………

Oświadczenie

Oświadczam, że moje dziecko………………………………………………………..

Ur. ………………………………….. nie korzysta z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w żadnej innej placówce.

………………………………………

/podpis rodzica/

Świdnica, dnia…………………………………..

Wyrażam zgodę na realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dla mojego dziecka……………………………………………………………………

na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy na podstawie opinii nr…………… wydanej przez ………………………………………………………………………………….

…………………………………………..

/podpis rodzica/

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i mojego dziecka danych osobowych przez administratora danych Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy, potrzebnych do zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dla mojego dziecka w zakresie niezbędnym do jego prowadzenia.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

…………………………….

/podpis rodzica/

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy.

Celem zbierania danych jest przeprowadzenie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania dziecka.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku, licząc od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia roku następującego po roku, w którym dziecko ukończyło korzystanie z zajęć z zakresu wczesnego wspomagania dziecka.

 

Skip to content