Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informuję, że:

 

  1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w ramach monitoringu wizyjnego jest Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy, u. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3, 58-100 Świdnica, reprezentowany przez dyrektora placówki.
  2. Celem monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki oraz ochrona mienia w obszarze monitorowania.
  3. Dane przetwarzane są na podstawie art. 114 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000).
  4. Monitoring wizyjny obejmuje teren wokół szkoły oraz wejście do szkoły i korytarze.
  5. Dane osobowe uzyskane w ramach monitoringu wizyjnego utrwalają się automatycznie na rejestratorach przez okres max. 10- ciu dni od dnia pozyskania.
  6. Dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania
  10. W sprawach związanych z przetwarzanymi danymi osobowymi można kontaktować się telefonicznie; 74/6379131 lub elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@niepelnosprawni.swidnica.pl

 

Skip to content