Menu

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

 

Cenimy sobie prywatność wszystkich osób, których dane osobowe są rejestrowane przez monitoring wizyjny w szkole, dlatego zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Poniżej często będzie się pojawiał akronim „RODO”, który oznacza akt prawny jakim jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy (dalej jako „szkoła” lub „administrator”), w imieniu którego występuje Dyrektor szkoły, z siedzibą przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3 58 -100 Świdnica. Można się z nami skontaktować w poniższy sposób:

 • e-mail: szkola@niepelnosprawni.swidnica.pl
 • tel./fax: +48 74 637 91 31

 • tel./fax: +48 74 852 14 85

 • pisemnie na adres siedziby administratora.

 • ePUAP: Skrytka_ESP posiadająca adres /ZSZSwidnica/
 • Więcej informacji pod linkiem https://niepelnosprawni.swidnica.pl/kontakt/

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie działania Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy, a także przysługujących uprawnień, może się skontaktować się za pomocą adresu e-mailowego z Inspektorem Ochrony Danych: iod@niepelnosprawni.swidnica.pl

Funkcję Inspektora ochrony danych w szkole pełni: Wojciech Chudziński

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki oraz ochrona mienia w obszarze monitorowania.

Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 114 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

JAKI OBSZAR OBEJMUJE MONITORING WIZYJNY W SZKOLE?

Monitoring wizyjny obejmuje teren wokół szkoły oraz wejście do szkoły i korytarze.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z RODO:

 • prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania oraz aktualizacji swoich danych (art. 16 RODO),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu – jeżeli jednak szkoła przetwarza Państwa dane na podstawie przepisu prawa to uprawnienie to nie przysługuje (art. 21 RODO).

Nie przysługują Państwo poniższe uprawnienia:

 • prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu – szkoła nie profiluje Państwa ani nie podejmuje decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 ust. 3 RODO),
 • prawo do usunięcia danych (art. 17 ust. 3 lit. b RODO).

KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione tylko podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. Policja, prokuratura).

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe (wizerunek) utrwala się automatycznie na rejestratorach przez okres maksymalnie 10-ciu dni od dnia utrwalenia. Po tym czasie dane są nadpisywane.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Maja Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje adresowe:

Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Nr tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl. Strona internetowa PUODO: www.uodo.gov.pl.

CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?

Dane zebrane przez monitoring nie będą przekazywane do innych państw ani organizacji międzynarodowych.

CZY PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE) W SPOSÓB WPŁYWAJĄCY NA PAŃSTWA PRAWA?

Wobec Państwa nie następuje proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w systemie informatycznym szkoły.

 

Skip to content