Menu

Rekrutacja

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

rekrutacja nauczycieli i pracowników

Cenimy sobie prywatność osób, które chciałyby rozpocząć pracę w naszej szkole, dlatego zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją o przetwarzaniu danych osobowych w tych celach.

Poniżej często będzie się pojawiał akronim „RODO”, który oznacza akt prawny jakim jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Poniższa informacja skierowana jest do nauczycieli oraz pozostałych pracowników, którzy chcieliby rozpocząć pracę w szkole

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy (dalej jako „szkoła” lub „administrator”), w imieniu którego występuje Dyrektor szkoły, z siedzibą przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3 58 -100 Świdnica. Można się z nami skontaktować w poniższy sposób:

 • e-mail: szkola@niepelnosprawni.swidnica.pl
 • tel./fax: +48 74 637 91 31
 • tel./fax: +48 74 852 14 85
 • pisemnie na adres siedziby administratora.
 • ePUAP: Skrytka_ESP posiadająca adres /ZSZSwidnica/
 • Więcej informacji pod linkiem https://niepelnosprawni.swidnica.pl/kontakt/

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie działania Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy, a także przysługujących uprawnień, może się skontaktować się za pomocą adresu e-mailowego z Inspektorem Ochrony Danych: iod@niepelnosprawni.swidnica.pl

Funkcję Inspektora ochrony danych w szkole pełni: Wojciech Chudziński

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko w szkole:

 • na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO w związku z podjęciem działań na rzecz osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracowników dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
 • na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO w celu weryfikacji niekaralności zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
 • na podstawie art. 9 ust 2 lit. b RODO wówczas, jeśli dokumentacja zawiera dane szczególnych kategorii,

Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celu przyszłych rekrutacji, szkoła będzie przetwarzała dane osobowe także w kolejnych naborach, jednak nie dłużej niż 1 rok o daty zebrania. Zgoda jest dobrowolna i może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Dokumenty aplikacyjne złożone poza ogłoszonymi procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dane kandydatów do pracy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie po zakończeniu rekrutacji odnośnie osób zakwalifikowanych na listę rezerwową, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłej rekrutacji, a następnie zostaną niezwłocznie usunięte.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z RODO:

 • prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania oraz aktualizacji swoich danych (art. 16 RODO),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu – jeżeli jednak szkoła przetwarza Państwa dane na podstawie przepisu prawa to uprawnienie to nie przysługuje (art. 21 RODO).

Nie przysługują Państwo poniższe uprawnienia:

 • prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu – szkoła nie profiluje Państwa ani nie podejmuje decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 ust. 3 RODO),
 • prawo do usunięcia danych (art. 17 ust. 3 lit. b RODO).

KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione m.in.:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • dostawcom systemów informatycznych i usług IT.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Maja Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje adresowe:

Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Nr tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl. Strona internetowa PUODO: www.uodo.gov.pl.

CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?

W procesie rekrutacji nie przekazujemy Państwa danych do jakiegokolwiek Państwa ani organizacji międzynardowej.

CZY PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE) W SPOSÓB WPŁYWAJĄCY NA PAŃSTWA PRAWA?

Wobec Państwa nie następuje proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w systemie informatycznym szkoły.

CZY PODANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, brak podania danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.

 

 

Skip to content