Bawi? si? = ?wiczy?

W dzisiejszym artykule pragn? przedstawi? kilkana?cie ciekawych zabaw, które oprócz sprawienia wielkiej frajdy naszym pociechom przyczyni? si? tak?e do usprawniania ich analizatora s?uchowego i rozwijania funkcji s?uchowych. Takie zabawy stanowi? ?wietn? alternatyw? do zagospodarowania czasu wolnego, gdy? ??cz? ze sob? “przyjemne z po?ytecznym”. Ciekawi? Zaczynamy!

 1. Przywitanie. Piosenka z pokazywaniem.

“Dzie? dobry, witam Was
Zaczynamy, bo ju? czas.
Jestem ja, jeste? ty,
Razem to jeste?my my.”

 1. MOWA UFOLUDKÓW Z SYLAB? “KA”; ZASZYFROWANE IMI?.
  Podaj? ro?ne imiona ale przed ka?da sylab? “wk?adam” “ka”, np. imi? “OLA” b?dzie brzmia?o [ka O ka LA]. Zadaniem dziecka jest rozpozna? co to za imi?.
 1. D?ugi czy krótki: prowadz?cy wr?cza dzieciom po dwa kawa?ki wst??ki: 4 cm i 10 cm, nast?pnie prosi dzieci, by wys?ucha?y d?wi?ków o ro?nej d?ugo?ci (gwizdanie, kazoo, dzwonki, b?ben, pianino itp.) i odpowiednio na nie zareagowa?y. Na krótki d?wi?k unosz? krótk? wst??k? a na d?ugi- d?ug? wst??k?. Podobnie w wyrazami.
 1. Taki sam czy inny – “rytmy”: Prowadz?cy wystukuje za pomoc? pa?eczki dowolny rytm, (zaczyna od najprostszego, sk?adaj?cego si? z 2-3 uderze?) po chwili przerwy-nast?pny. Dzieci odgaduj? czy te rytmy by?y takie same czy inne.
 1. Taki sam czy inny “wyrazy i sylaby”: Prowadz?cy podaje 2 sylaby lub dwa wyrazy, dziecko ma odgadn?? czy by?y takie same czy inne.

sz-s, cz-c, ?-z, d?-dz, za-za, ?o -?o, cze-ce, asa-asza, itp.

kosa-koza, ?apa-?ata, myszka – miska, sowa-sofa, góra-kura, koty-kody, Tomek-domek, maki-magi, musy-muzy, pó?ka-bu?ka, dymy-dymi, muszka-nó?ka.

 1. Gdzie jest budzik? (raczej dla m?odszych dzieci, je?li dobrze sobie radz? z g?o?nym d?wi?kiem, to ?ciszamy do bardzo cichego d?wi?ku). Dzieci zamykaj? oczy. Przed nimi rozk?adamy kilka czapek, r?czników, poduszek (co jest do dyspozycji). Pod jedn? z tych rzeczy umieszczamy budzik(telefon) i zadaniem dziecka zlokalizowa? go, gdy dzwoni. Dla utrudnienia chowamy budzik po pokoju lub mieszkaniu.
 1. ??ka: prowadz?cy wypowiada s?owa, a dziecko ma wzi?? tyle p?atków ile us?yszy g?osek w wyrazie i uk?ada kwiatka. Je?li us?yszy wyraz {pas} musi g?o?no przeg?oskowa? i wybra? 3 p?atki. Je?li “lokomotywa” to wybiera 10 p?atków. Wyrazy podajemy co raz d?u?sze i tworzymy na dywanie kolorow? ??k?. Gdy jest ju? du?o kwiatów, mo?emy poda? wyraz i dziecko ma stan?? ko?o kwiatka z tak? ilo?ci? p?atków.
 1. Prawa-lewa – ?wiczenia logorytmiczne z Metody Dobrego Startu, prof. M. Bogdanowicz.

Piosenka z pokazywaniem: Prawa r?ka-noga prawa,

ca?a strona te? jest prawa.

Prawe ucho-oko mam

Prawym ?okciem w bok ci dam.

Prawe ucho-oko mam

Prawym ?okciem w bok ci dam. – co raz szybciej ?piewamy i pokazujemy.

 1. Kup zabawk?: Na stole rozk?adamy ro?ne przedmioty, obrazki, mo?na wykorzysta? gazetki reklamowe z Tesco czy Polo. Zabawa w sklep: “Kup zabawk?, która zaczyna si? na g?osk?…”
 1. Wie?e klockowe:
 • Piosenka z p?yty: Piosenki do rysowania.

Klocek na klocek

Jeszcze jeden klocek.

Juz stoi wie?a, wie?a klockowa

Zgadnij, co w takiej wie?y si? chowa. 2x

 • Wymy?lamy zdanie do obrazka. Dziecko buduje wie?? z tylu klocków ile us?ysza?o wyrazów.
 1. Kto wystuka? d?u?ej?

Wersja 1. W zabawie bierze udzia? grupa dzieci (lub kilku domowników) Po?rodku staje ochotnik, któremu prowadz?cy zas?ania oczy. Pozostali dziel? si? na dwie grupy. Jedna wystukuje jaki? rytm, i druga te?. Zadaniem osoby stoj?cej z zakrytymi oczami jest rozpozna?, która grupa wystuka?a najd?u?szy rytm.

Wersja 2. Dzieci siedz? w kole. 3 osoby wystukuj? rytm, a osoba z zawi?zanymi oczami ma odgadn??, kto wystuka? najd?u?ej.

 1. Roz?ó? kartoniki: Prowadz?cy wystukuje rytm na b?benku, a dziecko rozk?ada tyle kartoników ile us?ysza?o d?wi?ków. Dla starszych prostok?t – d?ugi d?wi?k, kwadrat – krótki d?wi?k, np. .__..__        __ __ . __ itp.
 1. “Biedronka”. Biedronka zgromadzi?a ró?ne skarby. Zgadnijcie jakie, s?uchaj?c s?ów, które wypowiem sylabami. Dziecko wybiera przedmiot (lub obrazek) i k?adzie na Biedronk?.
 1. Woreczek z literkami: w woreczku przygotowujemy litery. Dziecko losuje literk? i wypowiada jak najwi?cej s?ów w okre?lonym czasie. (czas mierzy zegarek, klepsydra lub minutnik).
 1. ?wiczenia koncentracji s?uchowej: prowadz?cy wr?cza ka?demu dziecku obrazek, po czym odczytuje krótka historyjk?. Zadaniem dzieci jest wys?ucha? i pokolorowa? jak najwi?cej us?yszanych obrazków.
 1. Rymy – pomagaj? rozwija? uwag?, pami?? s?uchow?, ucz? spostrzegania rymów, bogac? s?ownik czynny. Czytamy dzieciom wyrazy rymuj?ce si?. Powtarzamy t? czynno?? kilka razy. Potem czytamy tylko jeden wyraz, a dziecko próbuje samo przypomnie? sobie rym lub wymy?li? w?asny.
 1. Lokalizacja ?ród?a d?wi?ku. Potrzebujemy dwa dzwonki (szklank? z ?y?eczka lub co? innego co wydaje taki sam d?wi?k). Przy tym ?wiczeniu towarzysz? dziecku dwie osoby . Obie stoj? za dzieckiem : jedna w odleg?o?ci oko?o 1,5 m z prawej strony, druga 3 m z lewej strony. Osoby podaj? d?wi?k kolejno (nie razem), zadaniem dziecka jest odgadn??, z której strony dobiega d?wi?k.
 1. Ró?nicowanie wysoko?ci d?wi?ku. Mo?na przygotowa? zabawk?, któr? mo?na umie?ci? wysoko lub nisko (ptaka i drzewo, misia i pó?k?, i inne). Dziecko trzyma zabawk? w r?ku, w zale?no?ci od tego, jaki d?wi?k us?yszy podnosi zabawk? wysoko(d?wi?ki wysokie – piszcz?ce) lub k?adzie zabawk? nisko (d?wi?ki bucz?ce). Mo?na to ?wiczenie wykona? na cymba?kach, organach, flecie.
 1. Ró?nicowanie sygna?ów akustycznych: pomoce: b?benek, biedronka i osobno do niej zrobione kropki. S?ysz?c ilo?? uderze? b?benka dziecko ma po?o?y? tyle kropek na biedronce – ile us?ysza?o d?wi?ków. Zaczynamy od 2-3 d?wi?ków, a ko?czymy na wielu d?wi?kach. ?eby urozmaici? zabaw? mo?na przygotowa?:

– kur? i ziarno

– poci?g i wagony

– koszyczek i cukierki

– pude?ko i chrupki (dzieci mog? w nagrod? zje?? co? dobrego po wykonaniu zadania)

– traktor i chmurki dymu z komina;

 

MI?EJ ZABAWY!

 

surdologopeda
mgr Aleksandra Kuc-Górka

webmaster google????????????? ???? ??????????????????????? ????? ???????? ??????? ???????? ??????? ?????????????????? ???????? ?????????? Justin Houston Jersey

 

Skip to content