Rodzicu – jeste? najwa?niejszy

W nawi?zaniu do artyku?u “S?yszenie a s?uchanie – jaka jest ró?nica” nie sposób pomin?? rol? rodziny w ?yciu dziecka. Wielu rodziców od momentu pojawienia si? diagnozy, która rokuje niepe?nosprawno?? lub opó?nienie w rozwoju, zamartwia si? i zastanawia bezustannie czy ich dzieci na co dzie? otrzymuj? bod?ce s?uchowe  niezb?dne do harmonijnego rozwoju. Zazwyczaj otoczenie i codzienne ?ycie dostarcza maluchom wszystkich potrzebnych bod?ców: d?wi?ków, zapachów, obrazów, smaków.

Nie zawsze jednak ma?e dziecko jest w stanie podj?? te wyzwania, potrzebuje kochaj?cego i akceptuj?cego rodzica, który pomo?e mu w odkrywaniu i zdobywaniu ?wiata. ?wiadomy rodzic wie, jak wspólne codzienne ?ycie, zabawa, eksperymentowanie mo?e sta? si? cz??ci? zaplanowanej terapii, której celem jest rozwój umiej?tno?ci s?uchowych oraz j?zykowych ma?ego dziecka.

Dziecko zaczyna s?ucha? d?wi?ków otoczenia, u?wiadamia sobie, ?e istnieje ?wiat pe?en kolorów, barw, smaków i d?wi?ków. Zaczyna zwraca? uwag? na ró?nice i podobie?stwa mi?dzy us?yszanymi d?wi?kami, rozpoznaje je spo?ród wielu innych, nadaje im znaczenie.

Tutaj chcia?abym przybli?y? ide? d?wi?ków LINGA. Zosta?y one stworzone w celu uzyskania odpowiedzi, czy dziecko s?yszy d?wi?ki obejmuj?ce zakres cz?stotliwo?ci charakterystycznych dla odbioru d?wi?ków mowy- od najni?szych do najwy?szych. Percepcja wszystkich d?wi?ków Linga przez dziecko daje informacj?, ?e mo?e odbiera? mow? ludzk? na drodze s?uchowej. Dzi?ki temu uczy si? rozpoznawa? i rozumie? mow? poprzez reakcj? na wykonywanie polece? s?ownych, udzielanie odpowiedzi na pytania czy uczestniczenie w rozmowie. D?wi?ki Linga s? materia?em diagnostyczno-terapeutycznym. Na bazie tych d?wi?ków mo?emy zbudowa? warsztat do terapii lub stymulacji funkcji s?uchowych.

Podstawowa nauka wczesnego s?uchania opiera si? na:

– przedstawieniu wzoru – wyrazu d?wi?kona?ladowczego

– odtwarzanie d?wi?ku poprzez na?ladowanie

– rozpoznawanie d?wi?ku

– samoistne wydawanie d?wi?ków (spontaniczne produkcje g?osowe dziecka).

Najwcze?niej nabywane wyrazy d?wi?kona?ladowcze to te zwi?zane z najbli?szym otoczeniem:

POJAZDY ODG?OSY OTOCZENIA
Samolot- uuuuu, ?????….

autobus- brum,

samochód – brum, piiip…

?ódka, statek – iii, uuu…

straz po?arna – eo,eo…

poci?g- fu fu…cz,cz… ciuch…

traktor- pyr…

ci??arówka – wrrr,

karetka – iooo, iooo…

Pukanie do drzwi- puk, puk

dzwonek do drzwi- ding-dong

tupanie – tup…

b?benek – bum, bam…

upadaj?cy przedmiot – bach…

m?otek – stuk…

piorun- bum…

kapi?ca woda – kap…

wpadaj?cy przedmiot do wody – plum…

gwi?d??cy czajnik – iiii…

pralka – brru…

dzwoneczek – dzy?…

zegar – tik-tak…

zegarek na r?ce – cyk, cyk…

drzewo – szsz…

ZWIERZ?TA D?WI?KI WYDAWANE PRZEZ CZ?OWIEKA
Kot – mia?

pies – ha€…

pszczo?a – bzzz…

krowa – muu…

kaczka – kwa…

indyk – gul…

bocian – kle…

kura – ko…

kogut – kukuryku…

królik – kic…

owca – bee…

ko? – iha…

?winka – kwiik…

sowa – huu…

ptak – ?wir…

piskl? – piii

koza – mee

wrona- kra i inne

Rozmowa przez telefon – halo…

?miech – cha…

?piew-  lala…

dmuchanie balona- puf…

wo?anie-hooop…

kichni?cie – apsik…

kaszel – eche…

po?egnanie – papa…

skaleczenia – a?a, oj…

gotowi – …start…

zasypianie – ?????…

jedzenie lodów- mniam…

?w. Miko?aj – hoho…

p?acz – eeee…

ko?ysanie – aaa

 

Pierwszym krokiem w nabywaniu mowy na drodze s?uchowej jest kszta?towanie ?wiadomo?ci istnienia d?wi?ku. To pierwszy i najwa?niejszy krok w dalekiej podró?y, jak? jest nauka mowy. Na tym etapie rozwoju dziecko mo?e by? jeszcze nie?wiadome obecno?ci d?wi?ków. Nale?y zacz?? wi?c najpierw NAUK? S?UCHANIA. Literatura wyró?nia kilka etapów wprowadzanie d?wi?ków – nauki s?uchania:

  1. ?wiadomo?? d?wi?ku i reakcja na d?wi?k;
  2. lokalizacja ?ród?a d?wi?ku,
  3. s?yszenie z ró?nych odleg?o?ci,
  4. ró?nicowanie d?wieków, zabawy g?osem,
  5. ??czenie d?wi?ku z przedmiotem,
  6. nazywanie…

.

surdologopeda
mgr Aleksandra Kuc-Górka

 ???? ?????????? ? ???????? ? ???????? ??????? ????????smenu????? 2018 ?????????? ???? ????? ? ?????????????? ???? ? ??????? ???? Khairi Fortt Authentic Jersey

 

Skip to content