Menu

Jak skorzysta? z pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej?

Aby skorzysta? z zaj?? wczesnego wspomagania rozwoju, rodzic powinien:

1. Uda? si? do poradni psychologiczno-pedagogicznej w?a?ciwej dla miejsca zamieszkania, pobra? komplet dokumentów i zarejestrowa? dziecko na badanie psychologiczne.

2. Wype?ni? wniosek o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

3.  Poprosi? lekarza specjalist? o wydanie za?wiadczenia o stanie zdrowia dziecka i rodzaju dysfunkcji/zaburzenia.

4. Poprosi? nauczyciela w przedszkolu lub zerówce szkolnej o pisemn? opini? o dziecku.

5. Powy?sze dokumenty (wniosek rodzica, za?wiadczenie lekarskie, wynik badania psychologicznego, opini? nauczyciela) z?o?y? na Zespó? Orzekaj?cy rejonowej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

6. Je?li decyzja zespo?u orzekaj?cego b?dzie pozytywna, opini? o potrzebie wczesnego wspomagania nale?y dostarczy? do naszej placówki.

7. Podczas pierwszego spotkania z rodzicem i dzieckiem, zespó? wspólnie ocenia potrzeby dziecka, wyznacza rodzaj zaj?? oraz ich ilo?? w miesi?cu.payperprofits ????????????? ??????project marketing????? ??????????? body ???????????????????? ???????? ???????CleverPub????????? ?????? ????? ? ????? Ernie Stautner Womens Jersey

 

Skip to content