Menu

Pobyt ucznia w naszej szkole jest całkowicie
BEZPŁATNY!

Rodzicu – jeśli zależy Ci, aby Twoje dziecko doskonale opanowało program szkoły podstawowej zgodny z najnowszą podstawą programową, wybierz naszą placówkę, gdzie utworzone są specjalne oddziały dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Założenia pracy edukacyjno – terapeutycznej:

Cel główny:

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie tkwiących w uczniach możliwości, tak by mogli jak najpełniej orientować się i funkcjonować w środowisku lokalnym,
 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań oraz stwarzanie możliwości odniesienia sukcesu poprzez uczestnictwo w apelach, konkursach i zawodach na szczeblu gminnym, miejskim, powiatowym i wojewódzkim,
 • zindywidualizowane podejście do ucznia, dobór optymalnych metod i technik pracy.

Charakterystyka oddziałów:

 • dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim lub niepełnosprawność sprzężoną,
 • edukacja organizowana jest dla uczniów od 7 do 17 roku życia z możliwością wydłużenia do 20 roku życia,
 • kształcenie w klasach I-VIII – w tym nauczanie zintegrowane (kl. I-III) i nauczanie przedmiotowe (kl. IV- VIII),
 • małe zespoły klasowe,
 • dodatkowe zajęcia rewalidacyjne dostosowane do zaleceń zawartych w orzeczeniu i możliwości ucznia(12 h),
 • każde dziecko realizuje naukę w oparciu o Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczne (IPET) opracowany przez specjalistów na podstawie diagnozy i oceny aktualnego funkcjonowania ucznia,
 • każdy uczeń w zależności od potrzeb objęty jest pomocą: logopedyczną, rehabilitacyjną, pedagogiczną – psychologiczną oraz programem zajęć specjalistycznych (ORL).

Zapewniamy:

 • cykliczne spotkania dla rodziców ze specjalistami – GRUPA WSPARCIA,
 • bezpłatny dowóz uczniów autobusem na trasie Świdnica – Świebodzice – Strzegom,
 • możliwość skorzystania z odpłatnych posiłków,
 • Sound Foundation for Babies –  program edukacyjny dla dzieci z wadą słuchu,
 • dodatkowe zajęcia z zakresu alternatywnych form komunikacji (AAC) i treningu umiejętności społecznych (TUS) realizowane w ramach projektu unijnego,
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla każdego ucznia i jego rodzica/opiekuna prawnego.

 

Skip to content