Menu

Szkoła podstawowa – umiarkowana i znaczna niepełnosprawność

Dla kogo?

 • Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  a także niepełnosprawnością sprzężoną.
 • Dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Zajęcia realizujemy na poziomie:

 • kształcenia zintegrowanego (klasy I-III),
 • kształcenia przedmiotowego (klasy IV – VIII),
 • kształcenia uczniów z autyzmem.

Dodatkowe informacje:

 • zajęcia organizowane są w małych zespołach klasowych – od 6 do 8 uczniów,
 • zespół terapeutyczny dla uczniów z autyzmem liczy maksymalnie 4 osoby,
 • każda klasa wspomagana jest przez pomoc nauczyciela,
 • oferujemy możliwość skorzystania z posiłków,
 • oferujemy korzystanie z bezpłatnych dowozów/odwozów.

Założenia pracy edukacyjno – terapeutycznej:

Cel główny:

 Cele szczegółowe:

 • rozwijanie tkwiących w uczniach możliwości, tak by mogli jak najpełniej orientować się i funkcjonować w środowisku lokalnym,
 • kształtowanie zaradności ucznia w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu umiejętności i sprawności,
 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań oraz stwarzanie możliwości odniesienia sukcesu,
 • poszerzanie wiedzy o treści przyrodniczo – matematyczne, humanistyczno – społeczne oraz doskonalenie umiejętności czytania, pisania i komunikowania się.

Co oferujemy?

 • Realizację zajęć edukacyjnych:
  – funkcjonowanie osobiste i społeczne,
  – zajęcia rozwijające kreatywność,
  – zajęcia rozwijające komunikowanie się,
  – wychowanie fizyczne.
 • Realizację zajęć ze specjalistami w ramach zajęć rewalidacyjnych:
  – logopedycznych,
  – psychologicznych,
  – rehabilitacyjnych,
  – korekcyjno-kompensacyjnych.
 • Dodatkowe zajęcia terapeutyczne:
  – dogoterapię,
  – onoterapię,
  – arteterapię,
  – muzykoterapię,
  – sensoplastykę,
  – biofeedback,
  – i wiele innych…

Zapewniamy:

 • nowoczesną placówkę z odpowiednio dostosowanymi salami do potrzeb dzieci z ASD,
 • edukację i terapię w oparciu o najnowsze i innowacyjne metody terapeutyczne,
 • dodatkowe zajęcia rewalidacyjne i inne liczne zajęcia terapeutyczne,
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli i specjalistów,
 • realizację nauki w oparciu o najnowszą podstawę programową kształcenia specjalnego i zmodyfikowany program„ Gotowi do startu”,
 • pracę na podstawie założeń zawartych w Indywidualnym Program Edukacyjno – Terapeutycznym stworzonym przez zespół specjalistów,
 • objęcie każdego ucznia pomocą logopedyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, pedagogiczną – psychologiczną oraz programem zajęć specjalistycznych (ORL).

 

Skip to content