Menu

ZAPYTANIA OFERTOWE
NA REALIZACJ? ?WIADCZENIA US?UG

W zwi?zku z realizacj? programu rz?dowego “Za ?yciem” obejmuj?cego kompleksowe wsparcie dla rodzin, Zespó? Szkó? Specjalnych w ?widnicy zosta? wyznaczony jako wiod?cy o?rodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – opieku?czy w zakresie udzielania kompleksowego wsparcia rodzinom z dzie?mi, od chwili wykrycia niepe?nosprawno?ci dziecka lub zagro?enia niepe?nosprawno?ci? do podj?cia nauki w szkole.

W ramach realizacji programu, ze szczególnym uwzgl?dnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, zapraszamy do zapoznania si? i sk?adania ofert na ?wiadczenie us?ug:

???? ???????? ???????????????????? ??????????? ??????onpressfo???? ???????? ???? ??????????? ????????????? ??????? Carlton Davis Jersey

 

Skip to content