Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŚWIDNICY

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3
58-100 Świdnica

Szkoła prowadzi edukację uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Sponsorzy

Dowiedz się więcej

Powiatowy Ośrodek Koordynacyjno- Rehabilitacyjno- Opiekuńczy w ramach realizacji Programu „Za Życiem”

organizuje następujące formy wsparcia dla uczestników programu:

A) Poradnictwo

– udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;

– wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

– prowadzenie akcji informacyjnych;

B) Pomoc

– wskazywanie i organizowanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz innych specjalności;

C) Koordynacja

– koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym: zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach;

– monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

DLA KOGO?

  • Dla dzieci głównie z powiatu świdnickiego w wieku od 0-6 lat (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci od 0-3lat),
  • Dla dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka i/lub zaświadczenie lekarskie (zgodne z ustawą „Za życiem”) i/lub orzeczenie o niepełnosprawności.

NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA:

Należy: pobrać i wypełnić:

  • Deklarację uczestnictwa w Programie „Za Życiem” (pobierz)
  • załącznik nr 1- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych własnych oraz mojego dziecka a także na wykorzystanie wizerunku dziecka korzystającego z Programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka  (pobierz)

Ponadto należy:

  1. Należy zapoznać się z regulaminem uczestnictwa (do wglądu)
  2. Dostarczyć oryginał lub kserokopię/za potwierdzeniem oryginału:
  • opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka i/lub,
  • zaświadczenia lekarskiego (zgodnego z ustawą „Za życiem”) (pobierz zaświadczenie) i/lub
  • orzeczenia o niepełnosprawności

Więcej informacji na temat „Jak prawidłowo wystawić zaświadczenie lekarskie osobom uprawnionym zgodnie z ustawą „Za życiem” tutaj.

ZAPEWNIAMY:

– konsultacje lekarskie (lekarza rehabilitacji medycznej, neurologa dziecięcego),

– konsultacje specjalistyczne wg zleceń lekarza : logopedy, pedagoga, fizjotereapeuty, psychologa,

– sesje dogoterapeutyczne,

– sesje EEG i RSA biofeedback.

 

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019 (podgląd)

 

-->