Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŚWIDNICY

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3
58-100 Świdnica

Szkoła prowadzi edukację uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Sponsorzy

Dowiedz się więcej

01.02.2019 Informacja o udzieleniu zamówienia-usługi (podgląd)

29.01.2019 Informacja o wynikach postępowania (podgląd)

24.01.2019 Informacja z otwarcia ofert (podgląd)

23.01.2019 Informacja z otwarcia ofert (podgląd)

21.01.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (podgląd)

15.01.2019 Ogłoszenie o zamówieniu – usługi  (podgląd)

Wykaz dokumentów:

—————————————————————————————————————————

ZAPYTANIA OFERTOWE

Powiatowy Ośrodek Koordynacyjno- Rehabilitacyjno- Opiekuńczy w ramach realizacji Programu „Za Życiem”

organizuje następujące formy wsparcia dla uczestników programu:

A) Poradnictwo

– udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;

– wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

– prowadzenie akcji informacyjnych;

B) Pomoc

– wskazywanie i organizowanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz innych specjalności;

C) Koordynacja

– koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym: zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach;

– monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

DLA KOGO?

  • Dla dzieci głównie z powiatu świdnickiego w wieku od 0-6 lat (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci od 0-3lat),
  • Dla dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka i/lub zaświadczenie lekarskie (zgodne z ustawą „Za życiem”) i/lub orzeczenie o niepełnosprawności.

NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA:

Należy: pobrać i wypełnić:

  • Deklarację uczestnictwa w Programie „Za Życiem” (pobierz)
  • Załącznik nr 1 – Formularz Osobowy (pobierz)
  • Załącznik nr 2 – Oświadczenie Uczestnika Programu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku/ wykorzystanie wizerunku (pobierz)
  • Załącznik nr 3 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz)
  • Załącznik nr 4 – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie (pobierz)

Ponadto należy: dostarczyć oryginał lub kserokopię/za potwierdzeniem oryginału:

  • opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka i/lub,
  • zaświadczenia lekarskiego (zgodnego z ustawą „Za życiem”) (pobierz zaświadczenie) i/lub
  • orzeczenia o niepełnosprawności

Więcej informacji na temat „Jak prawidłowo wystawić zaświadczenie lekarskie osobom uprawnionym zgodnie z ustawą „Za życiem” tutaj.

ZAPEWNIAMY:

– konsultacje lekarskie (lekarza rehabilitacji medycznej, neurologa dziecięcego),

– konsultacje specjalistyczne wg zleceń lekarza : logopedy, pedagoga, fizjotereapeuty, psychologa,

– sesje dogoterapeutyczne,

– sesje EEG i RSA biofeedback.

Z programu „Za życiem” można otrzymać max 10h zajęć/zabiegów miesięcznie – czas trwania terapii w miesiącach ustala lekarz.

 

-->